Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446165


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zach?camy Pa?stwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najwa?niejszych informacji dotycz?cych dzia?a? realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarze? i inicjatyw zwi?zanych z rozwojem naszych "Ma?ych Ojczyzn".


Biuletyn 2021 i 2020

BIULETYN 2021 i 2020 | BIULETYN 2019 | BIULETYN 2018 | BIULETYN 2017 | BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 111 - (04/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Przekazujemy w Pa?stwa r?ce Biuletyn podsumowuj?cy aktywno?? Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zada? publicznych.

Realizowane projekty dotyczy?y dwóch wa?nych obszarów. Pierwszy: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Dziedzictwo kulinarne i tra-dycje kulinarne stanowi? bardzo istotn? cze?? naszej to?samo?ci kulturowej.Niezb?dnym jest piel?gnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dzi? staj? si? przyczynkiem do rozwoju naszego regionu i jego mieszka?ców.

Drugi obszar to: Ekologia i ochrona zwierz?t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Mie?ci si? tu zarówno Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczó? w ?rodowisku naturalnym. Jak równie? dzia?ania zwi?zane z edukacj? w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony ?rodowiska przed ha?asem ze szczególnym uwzgl?dnieniem zwi?kszenia ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa w obydwu zakresach. Oraz dzia?ania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzgl?dnieniem zagadnie? zwi?zanych z wdra?aniem gospodarki o obiegu zamkni?tym.

Biuletyn nr 111 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 110 - (03/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" przedstawia Biuletyn prezentuj?cy realizacj? PROJEKTU GRANTOWEGO LGD PT. START-UPY NA INICJATYWY LOKALNE Dofinansowali?my 14 inicjatyw kwot? wynosz?c? blisko 90 000,00 z?.

Obok og?aszania konkursów wniosków zwi?zanych ze wsparciem sektora przed-si?biorców, przyznawaniem premii na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej czy finansowaniem czy samorz?dów w zakresie budowy infrastruktury publicz-nej - realizujemy dzia?ania zwi?zane z szerok? aktywizacj? mieszka?ców, organizacji, instytucji kultury - dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ra-mach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy - finansowane w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dzi?ki którym mieszka?cy, organizacje pozarz?dowe i instytucje samorz?dowe mog? otrzyma? wsparcie finansowe na realizacj? swoich pomys?ów i decydowa? o kierunku rozwoju swoich spo?eczno?ci lokalnych.

Biuletyn nr 110 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 109 - (02/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11 MB)

Przekazujemy w Pa?stwa r?ce Biuletyn prezentuj?cy cz??? aktywno?ci Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" w obszarze zada? publicznych.

Prezentowane projekty dotycz? dwóch wa?nych obszarów. Pierwszy z nich to "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W tym obszarze b?d? realizowane dwa projekty.

Pierwszy dotyczy produktów/da? regionalnych i lokalnych, mog?cych sta? si? wizytówk? obszaru Doliny Radomki, jak te? promowaniu produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych - buduj?cych to?samo?? dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

W drugim za? pragniemy dawne dania, potrawy, produkty, oraz towarzysz?cych im zwyczaje i rytua?y zachowa? od zapomnienia i upowszechnia? poprzez opracowanie i wydanie publikacji, która w swojej tre?ci b?dzie odnosi?a si? do tych produktów i zwyczajów.

Drugi obszar tematyczny to "Ekologia i ochrona zwierz?t, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", realizowany b?dzie poprzez trzy zadania/projekty.

Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczó? w ?rodowisku naturalnym.Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczó? w funkcjonowaniu ?rodowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na pi?kno ca?ej przyrody a tak?e zagro?enia ekologiczne wynikaj?ce ze zmniejszaj?cej si? ci?gle ilo?ci niewielkich pasiek oraz post?puj?cej degradacji ca?ego ?rodowiska, którego du?? cz??ci? s? pszczo?y, kwiaty, drzewa i wszystkie ro?liny, b?d?ce ?ród?em surowców niezb?dnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowi?cych poprzez swoje w?a?ciwo?ci od?ywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany cz?owiekowi.

Drugie zadanie to:dzia?ania zwi?zane z edukacj? w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony ?rodowiska przed ha?asem ze szczególnym uwzgl?dnieniem zwi?kszenia ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa w obydwu zakresach. Jego celem jest u?wiadomienie spo?ecze?stwu zagro?enia dla zdrowia ludzi i ?rodowiska wynikaj?cego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwi?zanego z rozwojem przemys?u i komunikacji, oraz wi???c? si? z tym potrzeb? jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i cz?owieka przed szkodami powstaj?cymi wskutek emitowania zanieczyszcze? do atmosfery, tak?e w postaci ha?asu.

Trzecie zadanie to: dzia?ania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzgl?dnieniem zagadnie? zwi?zanych z wdra?aniem gospodarki o obiegu zamkni?tym. Chcemy zwróci? uwag? mieszka?ców Doliny Radomki na znaczenie zrównowa?onego gospodarowania zasobami, dzia?ania zmierzaj?ce do zapobiegania/ograniczania powstawaniu Odpadów.Przybli?enie celów wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkni?tym. D??enie do minimalizowania zagro?enia dla zdrowia ludzi i ?rodowiska wynikaj?cego z zanieczyszczenia ?rodowiska przez odpady. Ka?dy z tych projektów skrywa w sobie konkretne przedsi?wzi?cia realizowane w jego obszarze. Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z naszymi przysz?ymi dzia?aniami. Zach?camy do czynnego uczestnictwa w nich, a tak?e do inspirowania nas swoimi pomys?ami.

Zapraszamy do lektury!

Biuletyn nr 109 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 108 - (01/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 20 MB)

W Raporcie z monitoringu LSR-u za 2020 rok, oraz wykonania wska?ników na lata 2016-2020.

zaprezentowali?my efekty naszej pracy osi?gni?te w 2020 roku. Efekty s? bardzo pozytywne zobrazowane osi?gni?tymi wynikami i mierzalnymi wska?nikami, za co wszystkim cz?onkom LGD, sympatykom, wolontariuszom serdecznie dzi?kuj?.

Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" nie zwolni?a tempa i dzi?ki zaanga?owaniu cia? statutowych stowarzyszenia, beneficjentów projektów, mieszka?ców obszaru zrealizowa?a projekty zewn?trzne (6), jak i zadania wynikaj?ce z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Planu Komunikacji.

W biuletynie przypominamy jak dba? o powietrze, bo wszyscy chcemy ?y? w klimacie, naturalnym ?rodowisku bez zanieczyszcze? i odpadów. Dzia?ania LGD od kilku lat w sferze edukacji ochrony ?rodowiska/klimatu mieszka?ców traktujemy jako wyzwanie i obowi?zek.

Wdra?anie koncepcji Smart Villages na obszarach gmin cz?onków LGD "Razem dla Radomki" wymaga wiedzy, zaanga?owania mieszka?ców i solidnego przygotowania. W publikacji pokazujemy za?o?enia wdra?ania tej koncepcji na rok 2021.

Biuletyn nr 108 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 107 - (05/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,2 MB)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania ?Razem dla Radomki? w swojej codziennej pracy podejmuje dzia?ania, które zwi?zane s? z rozwojem obszarów wiejskich gminy Jedli?sk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Obok og?aszania konkursów wniosków zwi?zanych ze wsparciem sektora przedsi?biorców, przyznawaniem premii na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej czy finansowaniemczy samorz?dów w zakresie budowy infrastruktury publicznej ? realizujemy dzia?ania zwi?zane z szerok? aktywizacj? mieszka?ców, organizacji, instytucji kultury ? dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ramach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy ? finansowane przez nas w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? dzi?ki którym mieszka?cy, organizacje i instytucje mog? dostawa? wsparcie finansowe na realizacj? swoich pomys?ów. W?ród wybieranych pomys?ów - cz?sto s? to warsztaty, szkolenia. Organizowane s? wydarzenia kulturalne, animacje artystyczne, zawody sportowe. Przygotowywane s? równie? publikacje, nagrywane filmy promuj?ce dziedzictwo kulturowe i histori?. Powstaj? miejsca ma?ej infrastruktury rekreacyjno-kulturowej. Wspierane s? te? bie??ce dzia?alno?ci organizacji pozarz?dowych, które rozwijaj? swoje zaplecza, kompetencje swoich cz?onków. Ca?o?? wszystkich dzia?a? ma na celu rozwój spo?eczno?ci lokalnych, dlatego zamiarem naszego Stowarzyszenia jest jak najszersze wsparcie tych oddolnych inicjatyw, które w okresie ostatnich 3 lat wsparli?my kwot? blisko 550 000,00 z?.

W bie??cym numerze Biuletynu prezentujemy 7 inicjatyw sfinansowanych przez nas w ramach konkursu grantowanego pn. "Rozwój spo?ecze?stwa lokalnego" na których realizacj? przeznaczyli?my 67 tysi?cy z?otych. Wybrane dzia?ania - co warto podkre?li? realizowane by?y przez Beneficjentów w 2020 roku, czyli w okresie wyst?powania w naszym kraju pandemii koronawirusa. Mimo tego, wszystkie te inicjatywy zosta?y przeprowadzone zgodnie z za?o?eniami i pozwoli?y osi?gn?? zaplanowane rezultaty. Warto pokre?li?, ?e dzi?ki nim powsta?y 2 miejsca infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zorganizowano 14 wydarze?, przeszkolono ponad 230 osób w cyklu 15 ró?nych szkole? i warsztatów, opracowano 1 publikacj?, doposa?ono ko?a gospody? wiejskich. Podsumowuj?c, mo?emy stwierdzi? ?e te wybrane projekty przyczyni?y si? nie tylko do aktywizacji i rozwoju spo?eczno?ci lokalnych, pobudzaj?c do aktywnego i twórczego dzia?ania mieszka?ców 6 gmin, w których przeprowadzone by?y zaplanowane dzia?ania. Serdecznie gratulujemy Beneficjentom przemy?lanych inicjatyw i ?yczymy dalszej twórczej pracy, a Pa?stwa zapraszamy do zapoznania si? z informacjami o projektach grantowych.

Projekty grantowe LGD - wspó?finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn nr 107 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 106 - (04/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

Prezentujemy Wam specjalne wydanie Biuletynu Lokalnej Grupy Dzia?ania ?Razem dla Radomki", w którym chcemy zaprezentowa? informacje o projektach, na których realizacj? w 2020 roku otrzymali?my wsparcie finansowe w ramach wygranych konkursów na wybór inicjatyw w ró?nych konkursach grantowych.

Pomimo wyj?tkowej sytuacji zwi?zanej z epidemi? koronawirusa, który panuje w naszym kraju od marca 2020 roku, podj?li?my si? wyzwania i realizacji w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem re?imu sanitarnego 5 nowych inicjatyw, na które otrzymali?my blisko 200 tysi?cy z?otych dofinansowania.

Dzia?ania podj?te dzi?ki naszym inicjatywom dotyczy?y:
- aktywizacji spo?eczno?ci lokalnych, wsparcia lokalnych liderów i organizacji pozarz?dowych dla których skierowali?my szkolenia, warsztaty, dofinansowania w ramach start-upów, czy konkurs na wybór najlepszych inicjatyw, lokalnych liderów i najaktywniejszych organizacji i organizacj? Gali Organizacji Pozarz?dowych (w 2 projektach : Aktywni Animatorzy Spo?eczno?ci Lokalnych oraz w Lidze Aktywnych Organizacji Pozarz?dowych)
- nagrania dwup?ytowego wydawnictwa audio i dvd z harmonistami i muzykami ludowymi w projekcie Z wizyt? u mistrzów ? muzyków ziemi radomskiej. Etno.Kultura Kultura na ma?ych podwórkach.
- realizacji szkole?, warsztatów animacyjnych, koncertów, porad oraz przygotowania inicjatyw artystyczno-kulturalnych i opracowania specjalistycznych poradników dla seniorów w projekcie Zderzenia pokole?. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji mi?dzypokoleniowej.
- podj?cia dzia?a? z zakresu utworzenia multimedialnych centrów aktywno?ci lokalnej, realizacji szkole? komputerowych, szkole? podnosz?cych kompetencje dla przedsi?biorców, organizacji konkursów dla szkó? i firm w projekcie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

Biuletyn nr 106 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 105 - (03/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,8 MB)

Regionalna, cz?sto ekologiczna ?ywno?? cieszy si? w ostatnich latach du?? popularno?ci?. Dlatego LGD "Razem dla Radomki" ch?tnie promuje to, co wytwarzaj? lokalni producenci. Chcemy rozpowszechnia? bogactwo regionalnej kuchni. Dzi?ki konkursowi o Laur Marsza?ka Województwa Mazowieckiego wiele osób mobilizuje si? do odtworzenia m.in. zapomnianych ju? smaków mazowieckich potraw. Ale jak wida? po tegorocznej edycji Laura i nowych cz?onkach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze - Dolina Radomki miodem p?ynie. W biuletynie przekazujemy Pa?stwu informacje dotycz?ce tegorocznego laureata XIII edycji konkursu o Laur Marsza?ka Województwa Mazowieckiego - Pasieki Murawscy i miodu wi?niowego oraz Pasieki "Pod gruszami" nowoprzyj?tych cz?onków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z miodami faceliowym i rzepakowym.

Przybli?amy prace Zarz?du LGD "Razem dla Radomki" w pierwszej po?owie 2020 roku oraz dzia?ania zwi?zane z wdra?aniem Lokalnej Strategii Rozwoju Znajd? Pa?stwo informacje nt. SMART VILLAGES nowej koncepcji w zakresie kszta?towania polityki Unii Europejskiej. Istotnej dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze wzgl?du na nowe mo?liwo?ci tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jako?ci ?ycia na wsi. Promowanie takich "inteligentnych wsi" i oferowanie im wsparcia b?dzie wa?ne w nast?pnym okresie programowania funduszy unijnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Biuletyn nr 105 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 104 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,2 MB)

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki". W aktualnym numerze naszego wydawnictwa zaprezentujemy najwa?niejsze inicjatywy i dzia?ania realizowane przez nasze Stowarzyszenie w okresie miesi?cy od czerwca do sierpnia 2020 r.

Biuletyn nr 104 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 103 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11.4 MB)

Serdecznie zapraszam Pa?stwa do lektury poradnika, w którym przedstawiamy podstawowe informacje zwi?zane z konkursem wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach projektu grantowego pt. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Konkurs ten og?aszany jest przez nas w ramach Poddzia?ania 19.2. "Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w ramach bie??cej dzia?alno?ci LGD.

Nabór ten jest czwartym tego typu konkursem og?aszanym przez LGD od 2017 roku, na które przekazali?my do tej pory wsparcie w kwocie blisko 400 000,00 z? na Wasze pomys?y. Realizowany jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze?nia 2015 r. w sprawie szczegó?owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia?ania "Wsparcie na Wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017poz. 772 tekst jednolity.

Biuletyn nr 103 on-line, pdf

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka