NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11624642


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych "Małych Ojczyzn".


Biuletyn 2018 i 2019

BIULETYN 2018 | BIULETYN 2017 | BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 104 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,2 MB)

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". W aktualnym numerze naszego wydawnictwa zaprezentujemy najważniejsze inicjatywy i działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie w okresie miesięcy od czerwca do sierpnia 2020 r.

Biuletyn nr 104 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 103 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11.4 MB)

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury poradnika, w którym przedstawiamy podstawowe informacje związane z konkursem wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach projektu grantowego pt. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Konkurs ten ogłaszany jest przez nas w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w ramach bieżącej działalności LGD.

Nabór ten jest czwartym tego typu konkursem ogłaszanym przez LGD od 2017 roku, na które przekazaliśmy do tej pory wsparcie w kwocie blisko 400 000,00 zł na Wasze pomysły. Realizowany jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017poz. 772 tekst jednolity.

Biuletyn nr 103 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 101 - (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,6 MB)

Biuletyn został poświęcony projektowi pt. "Akademia Menadżerów NGO".

Inicjatywa ta miała na celu budowanie silnego i aktywnego społeczeństwa, rozwój społeczności lokalnych w oparciu o silne organizacje pozarządowe, lokalnych liderów i grupy nieformalne. W szczególności dotyczyła działań mających na celu budowę silnego sektora aktywnych obywateli i sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie.

Projekt oferował realizację cyklu szkoleń stacjonarnych - Akademii Animatorów NGO które przeprowadzone zostały dla organizacji z Przysuchy i Jastrzębi, realizację szkoleń w szkołach dla klubów wolontariackich, szkolenia e-learningowe oraz doradztwo mobilne dla stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się zorganizować pierwszą Galę Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przeprowadziliśmy również konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów społeczności lokalnych oraz najciekawsze inicjatywy organizacji i inicjatywy wolontariackie, w którym przyznaliśmy blisko 30 nagród i wyróżnień. Dodatkowo w projekcie wsparliśmy kwotą 6700 zł pięć "małych" inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wzięło w nim udział ponad 160 osób w tym przedstawiciele 23 organizacji pozarządowych.

Projekt realizowaliśmy okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, a na jej realizację otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 26 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn nr 101 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 100 - (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,6 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie część aktywności Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Realizowane projekty dotyczyły jednego ważnego obszaru jakim jest "Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", natomiast zrealizowane zostały poprzez różne zadania.Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Problem zanieczyszczenia powietrza jest w Polsce na tyle powszechny, że do walki o jego czystość włączają się kolejne podmioty. Oprócz działań zapobiegawczych równie ważne są wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujące bieżący stan jakości powietrza. Tutaj Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" kontynuuje swoje działania, które zainicjowało w roku 2019, poprzez realizację zadania pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki". Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Biuletyn nr 100 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 99 - (11/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,1 MB)

W wydawnictwie przedstawiamy najważniejsze wydarzenia realizowane w okresie ostatnich trzech miesięcy. Znajdziecie w nim Państwo informację o zorganizowanym w dniach 10-11 października b.r. Kongresie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazow-sze, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckie-go zorganizowaliśmy w Pałacu Domaniowskim - promując regionalną żywność, producentów oraz tożsamość kulturową. Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dania/potrawy tradycyjne "Doliny Radomki" w którym wybraliśmy najlepsze i najpyszniejsze produktu Południowego Mazowsza.

LGD wsparło kwotą 21 700,00 zł - 14 - małych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformal-ne, które zostały wybrane przez nas do realizacji dwóch ogłoszo-nych konkursów. Dzięki tym środkom przeprowadzone zostaną zadania edukacyjne, z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, promocji postaw wolontariackich, rozwoju i edukacji aktywności organizacji, ruchu obywatelskiego oraz integracji mieszkańców.

W miesiącu wrześniu mieliśmy możliwość przygotowania wizyty studyjnej pn. "Paprykarz podradomski" zorganizowanej dla uczestników Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury, którzy odwiedzili aktywne organizacje, liderów środowisk wiejskich oraz zapoznali się z naszymi inicjatywami. Zaprezentujemy także relację z projektu "Etno.Radomskie-Kultura na małych podwórkach" w ramach którego organizowali potańcówki z muzyką ludową, czy inscenizację Wiejskiego Wesela w Kulturze Ludowej. Dodatkowo znajdą Państwo informację z Wolanów Food Festiwalu.

Biuletyn nr 99 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 98 - (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Biuletyn rozpoczniemy od podzielenia się miłą dla nas informacją, iż Prezes naszego Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Znajdą też Państwo relację z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", które po zapoznaniu się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

W biuletynie znajdziecie Państwo informacje na temat spotkania informacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przy współpracy z naszą LGD przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach spotkaniana terenie "Razem dla Radomki" gościliśmy przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego. Byliśmy obecni na dwudniowej konferencji pn. Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Gościliśmy na terenie LGD przedstawicieli ukraińskich samorządowców, którzy odwiedzili nas w ramach wizyty studyjnej.

Miesiąc czerwiec to także Dni Kolbergowskie w Przysusze, oraz otwarciew ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" - Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach.

Przygotowaliśmyteż dla Państwa informacje dotyczące dwóch nowych projektów, które LGD będzie realizowało w 2019 roku w obszarze "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Biuletyn nr 98 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 97 - (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Blisko 2,5 miliona złotych, to kwota którą nasze LGD w 2019 roku zaplanowało przeznaczyć na realizację konkursów, wyborów wniosków w zakresie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na lata 2014-2020. Dlatego w bieżącym biuletynie przedstawiamy szczegółowy zakres wsparcia, które przeznaczone zostanie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych).

Informujemy o międzynarodowym projekcie współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Kulturowej", którego realizację rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu 2019 r. Prezentujemy relację z Wiejskich Wirtuozów, projektu prezentującego nieocenione piękno ludowych melodii tanecznych.

W Biuletynie nie zabranie informacji o projekcie Skuteczni Menadżerowie Społeczni, a także informacji z wydarzeń w których uczestniczyło i organizowało nasze Stowarzyszenie.

Biuletyn nr 97 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 95 - (12/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 13,7 MB)

Biuletyn podsumowuje aktywność Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zadań publicznych. Realizowane projekty dotyczyły dwóch ważnych obszarów. Pierwszy: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowią bardzo istotną część naszej tożsamości kulturowej.

Drugi obszar to: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Problem smogu jest w Polsce na tyle powszechny, że do walki o jego redukcję włączają się kolejne podmioty.

Oprócz działań zapobiegawczych równie ważne są wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujące bieżący stan jakości powietrza. I tutaj Stowarzyszenie zainicjowało swoje działania, by móc je kontynuować w kolejnych latach.

Biuletyn nr 95 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 94 - (12/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27 MB)

Głównym celem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest idea promowaniu smaków potraw przygotowywanych z naturalnych surowców, według tradycyjnych receptur, które przyciągają coraz większą ilość konsumentów do małych miejscowości, poszukujących zdrowej, tradycyjnie przygotowanej żywności. W publikacji mamy przyjemność zaprezentować przedsiębiorców, rolników, Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego naszego subregionu - doliny Radomki. Dzięki Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zwieksza się zainteresowanie regionem, co ma widoczny wpływ na turystykę, ochronę środowiska, zatrudnienie i zdrowie. Zwiększone wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje rozwój małych, regionalnych firm.

Biuletyn nr 94 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 93 - (11/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Biuletyn rozpoczniemy od tego co wyjątkowo smaczne, czyli prezentacji produktów producentów ze Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, którzy na zaproszenie naszej organizacji w dniu 22 listopada uczestniczyli w I Kongresie Szlaków Kulinarnych. Przedstawimy również działania realizowane w projekcie Smaki (nie)Zapomniane, gdzie łącząc tradycję z nowoczesnością, prowadziliśmy cykl warsztatów kulinarnych propagujących tradycje kulinarne regionu radomskiego w nowej odsłonie Podsumowaniem inicjatywy był zorganizowany w ubiegłym tygodniu pokaz zmagań kulinarnych pn. "Tradycja kontra nowoczesność: MasterChef kontra Biesiada Bierwiecka".

W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury zrealizowaliśmy projekt pn. "Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi ziemi radomskiej", poszukujący pozostałości tradycyjnej obrzędowości oraz dokumentujący jej ginące i rozproszone ślady w opowieściach, muzykowaniu i odgrywanych inscenizacjach ludowych ceremonii zaprezentowa-nych przez mieszkańców trzech podradomskich gmin - Wieniawy, Przytyka i Przysuchy. Kolejną inicjatywą związaną z promocją piękną naszego dziedzictwa kulturowego są "Wiejscy wirtuozi", w ramach których przygotowujemy nagrania filmowe i nagrania studyjne audio prezentujące muzyków ludowych ziemi radomskiej.

W biuletynie znajdą Państwo również relację z organizowanej wizyty studyjnej "Z wizytą na Wschodnim Mazowszu" oraz z odwiedzin przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Kirderanniku Koostookogu z Estoni.

Biuletyn nr 93 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 92 - (10/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Czas końca wakacji i początek roku szkolnego to ciągle intensywny i gorący okres w życiu Stowarzyszenia. Byliśmy obecni na IXI Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego przez LGD na najlepsze dania z papryką. Na Dożynkach Prezydenckich w Spale godnie reprezentowaliśmy Województwo Mazowieckie na stoisku wystawienniczym Mazowsza pn. Mazowsze pachnące papryką, którego motywem przewodnim była Papryka Przytycka. Swoją obecność zaznaczyliśmy na XII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu, gdzie zaprezentowaliśmy stoisko wystawiennicze, na którym promowaliśmy lokalnych producentów i lokalne produkty m.in. Paprykę Przytycką w jej różnych odsłonach.

To także czas realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych m.in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego realizujemy projekt pn. Skuteczni Menadżerowie Społeczni. Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami tego projektu i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w jego działaniach.

Zaprosimy Państwa do relacji z wydarzeń współorganizowanych przez LGD "Razem dla Radomki": Wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wrzosowisko" przy współpracy z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki", Roztańczonego jarmarku w Bierwcach współorganizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" we współpracy z Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i okolic, oraz Folkowego jarmarku ludowego w Zbożennie organizowanego przez LGD "Razem wspólnie z mieszkańcami oraz Urzędem Gminy i Miasta Przysucha. Na zakończenie zaprosimy Państwa do uczestnictwa w projekcie Skuteczni Menadżerowie Społeczni, który ma na celu budowę silnego i aktywnego społeczeństwa na obszarze powiatu radomskiego i przysuskiego, a adresowany jest do mieszkańców, a także organizacji pozarządowych.

Biuletyn nr 92 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 91 - (08/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,9 MB)

Blisko 300 tys. złotych przekazane na realizację projektów grantowych przez LGD "Razem dla Radomki". Nowe projekty związane z kreowaniem lokalnych liderów w ramach PROW 2014-2020. Konkurs kulinarny na najlepsze potrawy/dania z papryki podczas Ogónopolskich Targów Papryki 2018

Biuletyn nr 91 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 90 - (07/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,9 MB)

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury najnowszego wydania Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Przedstawiamy w nim podsumowanie dziesięciu lat pracy Stowarzyszenia oraz jego członków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.. Zaprezentujemy efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też aktywność stowarzyszenia w promowaniu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, oraz wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych.

Okres lat 2008-2018 w życiu LGD to realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego "Razem dla Radomki" pozyskało ponad 21 milionów złotych środków unijnych. Zrealizowano ponad 160 projektów w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej i wsparcia inicjatyw przedsiębiorców. Dla organizacji pozarządowych , instytucji kultury, grup nieformalnych Stowarzyszenie przekazało ponad 1,6 miliona złotych na realizację 98 inicjatyw w ramach "małych projektów" i projektów grantowych. W latach następnych do 2022 roku, LGD "Razem dla Radomki" przeprowadzać będzie kolejne konkursy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i projektów grantowych. Kilkumilionowe wsparcie finansowe w drodze konkursów trafi do kolejnej grupy wnioskodawców.

Fundusze pozyskane w ramach PROW- inicjatywa LEADER - uzupełnione zostały o dodatkowe ponad 2 miliony złotych na realizację 21 projektów zewnętrznych wygranych w konkursach unijnych, krajowych i fundacji prywatnych. Należeli do nich m.inn: Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Aktywności Osób Starszych oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Orange, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto przekażemy Państwu relację z udziału LGD "Razem dla Radomki" w Leaderfest 2018 w Roznovie pod Radhostem w Republice Czeskiej, na którym Prezes Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oraz Prezes MistniAkcni Skupina Posemberi podpisali umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu współpracy. Opowiemy o Gali Agroligi, w której uczestniczyli czołowi producenci produktów lokalnych i tradycyjnych, Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z terenu LGD, Prezes LGD oraz lokalni włodarze. Przypomnimy także Państwu Członków Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z obszaru Doliny Radomki.

Biuletyn nr 90 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 89 - (05/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11,7 MB)

W bieżącym numerze zaprosimy Państwa do Doliny Radomki - malowniczego i bogatego kulinarnie obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" - by zaprezentować Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W promowaniu smaków, potraw przygotowywanych z naturalnych surowców, według tradycyjnych receptur, które przyciągają do małych miejscowości coraz więcej konsumentów poszukujących zdrowej żywności prezentujemy przedsiębiorców, rolników, Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego naszego subregionu. Zwiększone wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje rozwój małych firm. Wszystko to ma wpływ na turystykę, ochronę środowiska, zatrudnienie i zdrowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wspiera takie działania m.in. poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego "Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Południowego Mazowsza" czy poprzez tworzenie szlaków kulinarnych jak Szlak Kulinarny Doliny Radomki.

Zajrzyjmy wspólnie do producentów wędlin, soków, miodów, wina, przetworów. Do restauracji gdzie serwują pyszną świeżo odłowioną rybę, czy też stek z wołowiny od lokalnego producenta lub na wyśmienity krem pomidorowo - paprykowy oparty na bazie produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej.

Biuletyn nr 89 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 88 - (04/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,2 MB)

W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy bardzo ważne dla nas wyróżnienie, nagrodę specjalną Perły Powiatu Radomskiego w kategorii Produkt Roku 2017, otrzymaną w konkursie gospodarczym Starosty Radomskiego, gdzie kapituła konkursu doceniła działania szkoleniowe i aktywizujące, podejmowane przez nas w okresie 7 ostatnich lat.
Podpisaliśmy umowy z 11 beneficjentami projektów grantowych, którzy otrzymali od nas blisko 100 tyś. złotych na realizację inicjatyw, dzięki którym powstaną siłownie na powietrzu, altany, miejsca rekreacji, wydane zostaną płyty muzyczne, publikacje, zakupione zostaną stroje ludowe dla zespołów, ale też przeprowadzone zostaną warsztaty, szkolenia i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym dla grup defaworyzowanych i osób w wieku 50+.
Opowiemy o tegorocznej edycji Targów Agrotravel, gdzie na zaproszenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogliśmy promować nasz region. Oprócz tych tematów znajdą Państwo informację o nowych przedsiębiorcach promowanych przez LGD - wpisanych na Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, informację o nagrodzie Oskara Kolberga dla Kapeli Lipców z Wygnanowa, czy pozostając w kręgach muzyki ludowej - o nowej płycie artystów z Wieniawy.

Biuletyn nr 88 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 87 - (03/2018)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,5 MB)

Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym chcemy przybliżyć pracę organów statutowych LGD "Razem dla Radomki", oraz działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaprezentujemy czasookres poczynając od momentu podpisania umowy ramowej do końca 2017 roku w odniesieniu do realizacji harmonogramu, wskaźników i budżetu przyjętych w LSR. Przybliżymy pracę organów statutowych LGD, bez zaangażowania których działania te nie mogłyby być realizowane. Pokażemy nakład pracy, którywkładają pracownicy Biura LGD "Razem dla Radomki" zmierzający do realizacji działań LSR. W biuletynie pokazujemy pracę wykonaną w 2017 roku przez Komisję Rewizyjną, Zarząd i Radę LGD "Razem dla Radomki", oraz pracowników Biura.

Biuletyn nr 87 on-line, pdf

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.