NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6338872


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano dowiadczenie wyniesione ze wsppracy szeciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostao utworzone przez gminy: Jedlisk, Przytyk, Przysuch, Wolanw, Wieniaw oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 dziaaj wsplnie w Zwizku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony rodowiska naturalnego wok rzeki Radomka i tworzenia sprzyjajcych warunkw do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna wsppraca skonia przedstawicieli gmin do powoania podmiotu, ktry jeszcze bardziej zintegrowaby dziaania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I poowa

Rok 2016 - II poowa

Rok 2017 - I kwarta

Rok 2017 - II kwarta

Rok 2017

W dniu 01.06.2017 stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki rozpoczo realizacj dwch nowych projektw. AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADERW SPOECZNYCH to nowy projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, majcy na celu: aktywizacj spoeczestwa,mieszkacw obszarw wiejskich, org. pozarzdowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczeglnoci dotyczy bdzie dziaa majcych na celu budow silnego sektora org. pozarzdowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjau, pozwalajcych im na realizacj samodzielnych inicjatyw, rozwijajcych spoecznoci wiejskie i miejsko-wiejskie, do ktrych skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkole, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych, oraz drugi projekt pn.

AKTYWNE NGO-SY I SKUTECZNI LIDERZY NA RZECZ ROZWOJU SPOECZNOCI LOKALNYCH, majcy na celu rozwj organizacji pozarzdowych, otrzyma wsparcie w ramach zadania ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego dla zadania zwizanego z wzmacnianiem potencjau mazowieckich organizacji pozarzdowych, oraz budowaniu postaw aktywnoci obywatelskiej. Stanowi oddoln inicjatyw, wskazan przez przedstawicieli org. pozarzdowych, ktre mimo i z roku na rok stanowi coraz liczniejsz grup spoeczn, nadal pozbawione s odpowiednich instrumentw, wiedzy i kwalifikacji, pozwalajcych im na rozwj i podjcie dziaa, nabycia umiejtnoci w zdobywaniu zewntrznych rodkw finansowych na ich dziaania. Chcemy budowa silne org. pozarzdowe, grupy nieformalne, przeszkoli lokalnych liderw, aktywne osoby ktre przyczyni si do zmian w swoim spoeczestwie lokalnym.

W dniu 04.06.2017 w Przysuskim Parku Miejskim odby si coroczny barwny przegld autentycznego folkloru z regionu radomskiego "Dni Kolbergowskie". Organizatorami tegorocznego przegldu byy: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Urzd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, oraz Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki". Przegld ten dofinansowany zosta ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego. Patronat medialny sprawowali: Informator Przysuchy oraz Polskie Radio Regionalna Rozgonia w Kielcach "Radio Kielce". Imprezie wsptowarzysz kiermasze sztuki ludowej oraz spotkania z twrcami i artystami ludowymi. W tym roku obecni byli m.in. Pastwo Batowscy twrcy ludowi z Przysuchy. Swoje stoisko wystawiennicze prezentowao take stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki. Przegldy kapel i zespow piewaczych oraz solistw odbyway si w muszli koncertowej w Parku Miejskim przy ul. Warszawskiej w Przysusze.

W dniu 04.06.2017 udzia przedstawiciela LGD Razem dla Radomki w Festynie Straackim "Cztery ywioy wiata" przy Muzeum Poarnictwa w Dbrwce Podnej.

W dniu 08.06.2017 podpisane zostay umowy pomidzy Wojewdztwem Mazowieckim a Razem dla Radomki na realizacje dwch nowych projektw: PROMOWANIE IDEI DZIEDZICTWA KULINARNEGO NA OBSZARZE POUDNIOWEGO MAZOWSZA. Projekt skierowany jest do mieszkacw obszaru wiejskiego Poudniowego Mazowsza zamieszkujcych na terenie powiatw radomskiego, przysuskiego i zwoleskiego. Najwaniejsze inicjatywy i zadania projektu to:

 • konkurs zwizany z produktami tradycyjnymi i lokalnymi
 • seminarium dotyczce sprzeday i marketingu produktw tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych na terenie Mazowsza
 • tworzenie systemw informacji na temat czonkw zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

BUDOWA SILNEJ MARKI PRODUKTW TRADYCYJNYCH I DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLINY RADOMKI. Realizacja projektw rozpocznie si od lipca 2017. Projekt skierowany jest do mieszkacw - producentw, organizacji zwizanych z promocj dziedzictwa kulinarnego obszaru wiejskiego poudniowego Mazowsza, zamieszkujcych na terenie powiatw radomskiego, przysuskiego, zwoleskiego. Najwaniejsze inicjatywy i zadania projektu to:

 • Promocja projektu. Wydruk publikacji Przewodnik Kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej- Organizacja szkole z zakresu budowy silnej marki produktw tradycyjnych . E-learning.
 • Wsporganizacja Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku.
 • Udzia w X Midzynarodowych Targach ywnoci Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.

W dniu 08.06.2017 Prezes Stowarzyszenia uczestniczy w posiedzeniu Wojewdzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

W dniu 09.06.2017 udzia przedstawiciela LGD "Razem dla Radomki" w spotkaniu z prof. Andrzejem Biekowskim, ktre odbyo si w Zakrzewie oraz wystawie mobilnej "Muzeum na kkach" powiconej historii radomskich ydw, a take historii spoecznoci ydowskiej Zakrzewa i Przytyka, zorganizowanej przez Gminn Bibliotek Publiczn w Zakrzewie oraz Muzyk Odnalezion, Muzeum Historii ydw Polskich POLIN, Kapel Niwiskich, Kapel Wjcikw i MazelTovClarinet Quartet.

W dniu 12.06.2017 ogoszony zosta nabr wnioskw w ramach Poddziaania 19.2 Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno " objtego PROW 2014-2020, dla dziaania: Infrastruktura Publiczna wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych.

W dniu 12.06.2017 odbyo si posiedzenie Komisji Rewizyjnej na ktrym podjto uchwa dot. przyjcia sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci Zarzdu za 2016 r., sprawozdania finansowego Zarzdu za 2016 r., oraz sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej za 2016 r, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarzdowi Stowarzyszenia.

W dniu 13.06.2017 odbya si w Wieniawie konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie LGD "Razem dla Radomki" pn. Lokalna Strategia Rozwoju "Razem dla Radomki" w latach 2016-2023. Od strategii do dziaania. W konferencji wzili udzia wszyscy pracownicy LGD, oraz Prezes stowarzyszenia, ktrzy zaprezentowali nastpujce zakresy tematyczne:

 • Zaoenia i kierunki dziaa Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Prezentacja nowych projektw stowarzyszenia realizowanych przez LGD Razem dla Radomki w 2017 roku: Aktywne NGO-sy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju spoecznoci lokalnych i Akademia skutecznych menaderw spoecznych, Budowa silnej marki produktw tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki oraz Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Poudniowego Mazowsza.
 • Inkubator przetwrstwa kuchennego - szans na rozwj marki produktw lokalnych na obszarze LGD.
 • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" . Prezentacja i omwienie dokonanych zmian w LSR.
 • Od strategii do dziaania. Rozwj lokalny kierowany przez spoeczno na przykadzie dziaa LGD "Razem dla Radomki"

W dniu 13.06.2017 odbyo si posiedzenie Zarzdu stowarzyszenia "Razem dla Radomki" na ktrym czonkowie zarzdu przyjli now osob w poczet czonkw stowarzyszenia.

W dniu 13.06.2017 odbyo si pierwsze w tym roku Walne Zebranie Czonkw stowarzyszenia "Razem dla Radomki" na ktrym przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie Zarzdu za 2016 rok, Sprawozdanie KomisjiRewizyjnej za 2016 rok, Sprawozdanie Rady za 2016 rok, oraz udzielono absolutorium Zarzdowi. Przyjto rezygnacj dwch czonkw stowarzyszenia w strukturach organw decyzyjnych LGD i powoano nowego czonka Rady. Prezes zarzdu przedstawi informacj nt. Realizacji naborw w ramach poddziaania 19.2 Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno " objtego PROW 2014-2020, oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017.

W dniu 14.06.2017 udzia przedstawiciela LGD Razem dla Radomki w XIV Rowerowym Zlocie Gwiadzistym w Wlce Domaniowskiej, organizowanym przez Zwizek Gmin Radomka.

W dniu 19.06.2017 pracownik Biura stowarzyszenia Razem dla RadomkiPan Arkadiusz Ostrowski uczestniczy na zaproszenie Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego uczestniczy w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu dokonano podsumowania cyklu warsztatw i szkole dla Lokalnych Grup Dziaania, ktre byy organizowane przez Forum Aktywizacji Obszarw Wiejskich na zlecenie MRiRW, ze szczeglnym naciskiem na kwestie dotyczce monitorowania i ewaluacji wdraania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

W dniu 21.06.2017 Prezes stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" uczestniczy w pierwszym posiedzeniu Zespou analizujcego szanse i zagroenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarw wiejskich w wojewdztwie mazowieckim. Zesp zosta powoany do ycia Zarzdzeniem nr 338 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 roku. Na posiedzeniu w dniu 21.06.2017 Pan Cezary Nowek odebra nominacj do tego szacownego gremium. Na posiedzeniu obecni byli Wojewoda i Wicewojewoda Mazowiecki, oraz wszyscy czonkowie zespou. Posiedzenie odbyo si w Mazowieckim Urzdzie Wojewdzkim w Warszawie.

W dniu 23.06.2017 Prezes Zarzdu LGD Razem dla Radomki uczestniczy w posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie zaprezentowa osignicia oraz aktualne dziaania i realizowane projekty przez LGD.

W dniu 25.06.2017 w Janikowie odby si Wakacyjny Piknik w Janikowie zorganizowany przez Mieszkacw Janikowa wsplnie ze Stowarzyszeniem "Razem dla Radomki" oraz Kkiem Rolniczym w Janikowie. Podczas pikniku miay miejsce liczne koncerty i wystpy artystyczne, ktre odbyway si w wietlicy Wiejskiej. Zaprezentoway si m.in. Babska Rzeczpospolita z Klwowa, zesp ludowy "Przystalanki", zesp folklorystyczny "Wieniawa", Kapela Andrzeja Malika, Zesp Akordeonowy Szkoy Muzycznej w Borkowicach. Na koniec wydarzenia wystpi zesp muzyczny "Lambada" oraz DJ Promil, ktry poprowadzi wspln zabaw pod gwiazdami. Dla wszystkich uczestnikw wydarzenia przygotowany zosta bezpatny poczstunek oraz grill, a dla najmodszych odbyway si liczne gry i zabawy oraz konkurencje sportowe.

W dniu 25.06.2017 przedstawiciel stowarzyszenia wzi udzia w IV Jarmarkach Skrzyneckich, na ktrych odbyy si m.in.: spotkania i wystpy Stowarzysze i Zespow Ludowych, ktre wsppracuj ze Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna.

Obok czci artystycznej i wystpw zespow nurtu disco polo, m.in: Jagoda, Mega Dance, Players oraz Master Team, na uczestnikw czekay liczne atrakcje, m.in.: pokazy rkodziea artystycznego, wesoe miasteczko dla dzieci, plac zabaw. Jarmarki Skrzyneckie do najlepszy czas do wsplnych rozmw i spotka w gronie przyjaci i znajomych.

W dniu 27.06.2017 przedstawiciele stowarzyszenia Razem dla Radomki wzili udzia w Konferencji dotyczcej wdraania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, ktra odbya si w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie. Cz szkoleniowo-informacyjna dotyczya:

 • zmian w przepisach powszechnie obowizujcych dotyczcych wdraania inicjatywy LEADER,
 • podsumowanie dotychczasowych postpw we wdraaniu Lokalnych Strategii Rozwoju w wojewdztwie mazowieckim,
 • zasady konkurencyjnoci,
 • realizacja i rozliczenie projektw w ramach inicjatywy LEADER.,
 • projekty wsppracy oraz projekty grantowe - zasady i informacje o najczciej wystpujcych bdach,
 • oraz Mazowiecka Sie LGD, gdzie wykadowc by Prezes stowarzyszenia "Razem dla Radomki".

W dniach 30.06 - 02. 07.2017 r. odby si wyjazd szkoleniowy poczony z prezentacj dobrych praktyk zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki dla czonkw stowarzyszenia. W wyjazdowym szkoleniu uczestniczyo 12 czonkw stowarzyszenia. Prcz realizacji programu szkoleniowego, uczestnicy szkolenia w ramach prezentacji dobrych praktyk odwiedzili Muzeum Browaru w ywcu jako przykad rozwoju produktu lokalnego w ujciu historycznym oraz czesk Lokaln Grup Dziaania MAS Jablunkovsko. W Mostach koo Jabonkowa odwiedzili Lokalne Centrum Informacji, Muzeum Biblii prowadzone przez lokalnego pasjonata, jak te ekologiczne gospodarstwo rolne, produkujce sery i zajmujce si hodowl zwierzt.

W dniu 04.05.2017 odbyo si Posiedzenie Komisji Rewizyjnej na ktrym przyjto sprawozdanie finansowe z dziaalnoci Zarzdu Stowarzyszenia Razem dla Radomki za okres 01.01.2017 - 31.03.2017.

W dniach 8-9.05.2017 pracownicy Biura Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki Pani Magorzata Kopycka i Pan Arkadiusz Ostrowski wzili udzia w szkoleniu pt. Monitoring i ewaluacja. Szkolenie dotyczyo nabywania wiedzy i umiejtnoci - jako e zawierao w sobie cz warsztatow - dotyczcych monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na szkoleniu zaprezentowane i omwione zostay zasady formalne wynikajce z dokumentw legislacyjnych w kontekcie monitoringu i ewaluacji strategii lokalnych kierowanych przez spoeczno, przedstawiona zostaa prezentacja wynikw Raportu z przegldu narzdzi i zasad przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu opracowanych przez LGD w strategiach zoonych do realizacji w Polsce. Odbya si dyskusja o rekomendacjach znajdujcych si w raporcie. Zaprezentowano sprawozdanie z realizacji LSR - omwiony zosta wzor sprawozdania. Zefiniowano obowizkowe wskaniki realizacji LSR - odby si warsztat oraz analiza definicji wskanikw obowizkowych na podstawie Podrcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Dyskusja nt. zmian koniecznych w Lokalnych Strategiach Rozwoju; analiza Lokalnych Strategii Rozwoju pod ktem zgodnoci wskanikw z LSR oraz wskanikw zdefiniowanych w podrczniku. Przedstawiono narzdzia i metody monitorowania i ewaluacji, w tym metody i narzdzia ewaluacji proponowane w Podrczniku monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Zaprezentowana zostaa analiza kosztw poszczeglnych metod i narzdzi monitorowania i ewaluacji - prezentacja i analiza kosztowa.

W dniu 10.05.2017 Prezes Stowarzyszenia wzi udzia w spotkaniu z przedstawicielami samorzdu terytorialnego obszaru LGD. Spotkanie dotyczyo omwienia biecej wsppracy.

W dniach 10-11.05.2017 pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski podczas dwudniowego posiedzenia komisji dla podmiotw z poudniowej czci Wojewdztwa Mazowieckiego uczestniczy w ocenie wnioskw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. FIO Mazowsze to jeden z najpopularniejszych na Mazowszu konkursw skierowanych do organizacji pozarzdowych, grup samopomocowych oraz frup nieformalnych ktre mog si stara o zdobycie rodkw finansowych w wysokoci do 5 000,00 zotych na realizacj wasnych pomysw. Od pierwszej edycji tej inicjatywy LGD "Razem dla Radomki" jest jej ambasadorem, a przedstawiciele naszej organizacji uczestnicz rwnie w procesie oceny zgoszonych inicjatyw.

W dniu 18.05.2017 w Zakrzewie odbyo si posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki, dotyczce ponownej oceny operacji na podstawie wniesionych protestw do naboru 02/2017 i 03/2016 w ramach poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego PROW 2014-2020. W wyniku ponownej oceny Rada skierowaa wniosek do finansowania.

W dniach 22-23.05.2017 przedstawiciele LGD "Razem dla Radomki" Pan Arkadiusz Ostrowski oraz Pani Izabela Krasiska uczestniczyli w spotkaniu polskich i francuskich LGD w Ambasadzie RP w Paryu. Podczas spotkania wystpili przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Rolnictwa. Polsk reprezentowaa Pani Joanna Gierulska Dyrektor w Departamencie Rozwoju Obszarw Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ktra przedstawia rol i specyfik polskich lokalnych grup dziaania w nowej perspektywie unijnej. Kada z lokalnych grup dziaania przedstawia zakres swojego dziaania z wykazaniem kierunkw w ktrych chciaaby podj wspprac. Podczas spotka przeprowadzone zostay warsztaty majce na celu wypracowanie z zainteresowanymi organizacjami z Francji kierunkw wsplnych dziaa.

W dniu 23.05.2017 odbyo si w Wolanowie Posiedzenie Zarzdu stowarzyszenia Razem dla Radomki. Na posiedzeniu zgodnie z porzdkiem obrad zostay podjte uchway w sprawie przyjcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarzdu za 2016 rok, oraz ustalono dat i porzdek obrad Walnego Zebrania Czonkw. Ustalono te dat kolejnych naborw dotyczcych Infrastruktury Publicznej, oraz dokonano aktualizacji Harmonogramu planowanych naborw wnioskw. Prezes stowarzyszenia przedstawi informacje dotyczce realizacji wskanikw, oraz zoonych protestw w ramach konkursu 02/2017 i 03/2017. Jak te przedstawi Czonkom Zarzdu Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektrych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy dziaania.

W dniach 30.05-01.06.2017 przedstawiciele stowarzyszenia Razem dla Radomki przebywali na Leaderfest w Hlinsku w Republice Czeskiej. S to Midzynarodowe Spotkania LGD dla celw utworzenia sieci LAGs, nawizywania kontaktw i przygotowania projektw wsppracy midzynarodowej. Spotkania zostay przygotowane przez Celostatni sit pro rozvojvenkova (Krajow Sie Obszarw Wiejskich) w ramach Programu Rozvojevenkova 2014-2020 (Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020) we wsppracy z LGD Kralovskastezkao.p.s. i Grup robocz wsppracy midzynarodowej NS MAS, z.s. . Na zaproszenie organizatorw do Hliska, przybyli przedstawiciele Lokalnych Grup Dziaania z Polski, Serbii, Sowacji, Sowenii, Austrii, Gruzji i oczywicie Czech. W cigu dwch dni trway prezentacje poszczeglnych LGD, przyblienie dziaa i dziaalnoci stowarzysze w poszczeglnych krajach, pokazanie rnic i podobiestw w tych dziaaniach. Nastpnie prowadzone byy rozmowy z potencjalnymi partnerami w celu nawizania kontaktw a w przyszoci wsplnych dziaa w ramach projektw wsppracy.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki na tym midzynarodowym forum zaprezentowaa prcz prezentacji multimedialnych take stoisko wystawiennicze. Stoisko stworzone i prezentowane byo wsplnie z naszym polskim partnerem w projekcie wsppracy Koron Pnocnego Krakowa. Musimy tu nadmieni, i stoisko takie zaprezentowalimy jako jedyni w tym midzynarodowym gronie. Jako jedyni spord midzynarodowego grona LGD przedstawilimy take swoj prezentacj multimedialn na forum czeskich MAS.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki nawizaa kontakty z Lokalnymi Grupami Dziaania z Czech, Gruzji i Chorwacji.

W dniu 31.05.2017 opublikowany zosta 80 numer Biuletynu informacyjnego Razem dla Radomki. Publikacja dostpna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.razemdlaradomki.pl

W dniu 04.04.2017 Prezes LGD "Razem dla Radomki" uczestniczy w IX posiedzeniu Wojewdzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, na ktrym omwiono m.in. plan operacyjny KSOW dla wojewdztwa mazowieckiego na lata 2016-2017, oraz konkurs dla partnerw KSOW w 2017 roku.

W dniu 06.04.2017 Prezes Stowarzyszenia wzi udzia w spotkaniu z przedstawicielami samorzdu terytorialnego obszaru LGD. Spotkanie dotyczyo omwienia biecej wsppracy.

W dniu 07.04.2017 odbyy si Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL to ju dziewita edycja tego najwikszego wydarzenia w kraju powiconego promocji turystyki wiejskiej, na ktrej zaprezentowao si Stowarzyszenie "Razem dla Radomki", obecne na nim nieprzerwanie w charakterze wystawcy od 2010 roku. W tym roku na zaproszenie Urzdu Marszakowskiego i Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich, wsplnie z Gmin Wieniawa i Gminnym Centrum kultury prezentowalimy bogactwo folkloru, najcenniejsze smaki, a do tego taniec i piew dedykowany mionikom naszego regionu. Stoisko Wojewdztwa Mazowieckiego na ktrym zaprezentowali si przedstawiciele LGD "Razem dla Radomki" po raz kolejny zdobyo I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targw. W sobot goci targw do wsplnej zabawy zapraszay Zesp Folklorystyczny Wieniawa wystpujcy wsplnie z Kapel Jana Wochniaka z Wieniawy, Michaem Kapturskim oraz Henrykiem Gwiazd - ktrych popisy muzyczne, a szczeglnie prezentowane polki i mazurki porway do taca. Ale oprcz "strawy duchowej" nie zabrako przepysznych da przygotowanych przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno, ktrych urek, porka, pierogi znalazy wielu nabywcw. Nic dziwnego e nasze stoisko oprcz zdobycia pierwszego miejsca, cieszyo si najwikszym zainteresowaniem licznie przybyej na to wydarzenie publicznoci, pokazujc e nasz region, nasza kultura, a przede wszystkim otwarto naszych reprezentantw jest bardzo atrakcyjna i ciekawa dla mieszkacw wojewdztwa witokrzyskiego. W imprezie uczestniczy Prezes stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki oraz pracownik Biura Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 11.04.2017 odbyo si Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Razem dla Radomki, na ktrym przyjto Sprawozdanie z dziaalnoci Stowarzyszenia za okres od 01.01.2017 do 31.03.20174 , oraz Zeznanie o wysokoci osignitego dochodu(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osb prawnych za rok podatkowy 01.01.2016 - 31.12.2016. Przyjto aktualizacj Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, oraz zacznikw do LSR-u. Na posiedzeniu przyjto take nowego czonka w poczet czonkw stowarzyszenia.

W dniu 20.04.2017 w Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie odbyo si posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" majce na celu ocen i skierowanie do finansowania wnioskw zoonych w naborach 01/2017; 02/2017 i 03/2017, w ramach poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych zakresach tematycznych: Infrastruktura publiczna: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb 50+, oraz Rozwj istniejcego przedsibiorstwa. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarzdu Pan Cezary Nowek, oraz pracownicy Biura Pani Magorzata Kopycka oraz Pan Arkadiusz Ostrowski. W ramach naboru 01/2017 Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych, wpyn do LGD "Razem dla Radomki" 1 wniosek, ktry po pozytywnej ocenie przez Rad stowarzyszenia "Razem dla Radomki" zosta skierowany do dofinansowania i przekazany do UrzduMarszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego. W naborze 02/2017 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb 50+, wpyno do LGD "Razem dla Radomki" 18 wnioskw, ktre po pozytywnej ocenie przez Rad stowarzyszenia "Razem dla Radomki" zostay skierowane do dofinansowania i przekazane do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego. W naborze 02/2017 w limicie dostpnych rodkw zmiecio si 7 wnioskw skierowanych do dofinansowania. W ramach naboru 03/2016 Rozwj istniejcego przedsibiorstwa wpyno 25 wnioskw, z czego dwa zostay zoone po terminie. Rada stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" pozostae 23 wnioski ocenia pozytywnie i skierowaa do dofinansowania. W limicie dostpnych rodkw w tym naborze zmiecio si 5 wnioskw z najwysz liczb punktw uzyskanych wg kryteriw wyboru. Wszystkie wnioski zostay przekazane do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego.

W dniach 24-26.04.2017 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczy w Seminarium Zwizku Gmin Radomka, na ktrym prezentowa zebranym informacje nt. dziaa stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" na rzecz Gmin obszaru objtego dziaaniem LGD.

W dniu 27.04.2017 Prezes Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki uczestniczy w posiedzeniu GTL. Posiedzenie odbyo si w MRiRW.

W pierwszym panelu gos zabra Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystpienie dotyczyo zastosowania podejcia LEADER/RLKS w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektyw do 2030 r.) i w Pakcie dla obszarw wiejskich. W kolejnym punkcie bya informacja na temat aktualnego stanu wdraania podejcia LEADER/RLKS i podsumowanie konsultacji z LGD i SW odnonie wytycznych w zakresie niektrych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD, aneksu do umowy ramowej oraz wytycznych w zakresie jednolitego i prawidowego wykonywania przez LGD zada zwizanych z realizacj LSR. Informacji udzielia Joanna Gierulska - Zastpca Dyrektora Departamentu ROW. Wedle aktualnych statystyk do poowy kwietnia zostao przekazanych do samorzdw wojewdztw 7022 wnioskw o przyznanie pomocy. Na 203 LGD ktre przekazay nabory do SW w 81 nie zanotowano protestw.

Wsplnie z zespoem proceduralnym GTL i samorzdami wojewdztw przygotowano trzy wersje wytycznych. Na pojawiajce si sygnay dotyczce sankcji w zwizku z uchybieniami w realizacji danego zobowizania i zgaszane zagroenia w osigniciu tzw. "kamieni milowych" proponuje si aneksy do umowy ramowej obejmujce m.in.:

 • dla osignicia pierwszego " kamienia milowego" przyj dane z umw o udzielenie wsparcia a nie jak obecnie z patnoci
 • wprowadzi barier w zwizku z sumowaniem si sankcji, e budet 19.2 nie moe by obniony o wicej ni 20%

Aneksy bd gotowe do poowy maja, pozostanie wdroenie przez SW. Odnonie zmiany wskanikw, to bdzie to moliwe, jednak nie ma moliwoci przesuwania rodkw pomidzy okresami 2016 - 2018, a 2019 - 2023.

Szczegowa relacja z posiedzenia zostanie opublikowana w protokole na stronie www.ksow.pl .

W dniu 28.04.2017 w Urzdzie Marszakowskim w Warszawie odbyo si szkolenie dotyczce poddziaania 19.4 wdraanie i rozliczanie operacji "Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji" oraz poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji realizowanych przez podmioty inne ni LGD oraz operacji wasnych LGD" objtych PROW na lata 2014-2020. Na szkoleniu przedstawiono postpy w realizacji LSR oraz umw ramowych, omwiona zostaa informacja monitorujca, wniosek o patno w ramach poddziaania 19.4"Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji", oraz wniosek o patno w ramach poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji realizowanych przez podmioty inne ni LGD oraz operacji wasnych LGD" objtych PROW na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczyo take czynnoci kontrolnych i weryfikacji udzielanych zamwie publicznych. W szkoleniu udzia wzieli pracownicy LGD Magorzata Kopycka, Anna Ratyska i Arkadiusz Ostrowski.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.