Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13367212


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał


Rok 2019 - I kwartał

W dniu 05.03.2019 w Jedlińsku odbył się obrzęd "Ścięcia śmierci", który odbywa się corocznie w ostatni wtorek karnawału tzw. "kusaki". W widowisku uczestniczył przedstawiciel LGD "Razem dla Radomki"

W dniu 06.03.2019 LGD "Razem dla Radomki" ogłosiło nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD "Razem dla Radomki" w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

W dniu 12.03.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawiepodpisał umowę dotyczącą projektu współpracy "MultiCel" realizowanego w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 13.03.2019 Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" jako ambasador projektu FIO Mazowsze Lokalnie przeprowadziło w siedzibie LGD w Janiszewie spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych organizacji oraz grup nieformalnych.Spotkanie przeprowadził pracownik LGD Pan Arkadiusz Ostrowski, podczas spotkania przekazał informację na temat zasad konkursu, na co można otrzymać dofinansowanie, kto może ubiegać się o dofinansowanie. Omówiony został sposób wypełniania fiszki projektu. Po spotkaniu uczestnicy spotkania mieli możliwość konsultacji i pomocy przy wypełnieniu dokumentacji przygotowanej.

W dniu 13.03.2019 "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Wszystkie drzewa są nasze", w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14.03.2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.Termin składania wniosków wyznaczono na okres od dnia 28.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r.

W dniu 18.03.2019 "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Ochrona powietrza w Dolinie Radomki", w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 18.03.2019 "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji", w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 19.03.2019 pracownik LGD "Razem dla Radomki" Pani Anna Ratyńska uczestniczyła w szkoleniu e-akta, dotyczącym obowiązków płatników w związku z możliwością elektronicznego przechowywania akt.

W dniu 20.03.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek przeprowadził rozmowy z Przewodniczącym Związku Gmin "Radomka" dotyczące współpracy Związku Gmin "RADOMKA" z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki".

W dniu 21.03.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącym m.in. sytuacji Lokalnych Grup Działania.

W dniu 23.03.2019 Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" uczestniczyła w konferencji pn. "Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku". Konferencja odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i zorganizowana została przez LGD Perły Mazowsza.

Jeden z tematów poruszany podczas konferencji produkt lokalny - dobre praktyki zaprezentował i przybliżył uczestnikom Prezes "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" prezentowało stoisko wystawiennicze, na którym promowało lokalnych producentów obszaru LGD, m.in. sok Smaczek z Doliny Radomki z Gospodarstwa Sadowniczego MT Bankiewicz, Miody z Pasieki Murawscy z Woli Wacławowskiej, oraz dżem z Papryki Przytyckiej wytwarzany przez Panią Elżbietę Bień z Catering Camelot z Cerekwi. W seminarium uczestniczyła także Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 26.03.2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło się spotkanie informacyjne nt. możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków LGD "Razem dla Radomki" w ramach ogłoszonego konkursu: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 28.03.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD któreprzeprowadziłPrezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek. Podczas posiedzenia przyjęto m.in. sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok, sprawozdanie finansowe wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową za 2018 rok, "Raportu z monitoringu LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2018 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki", ustalony został termin i miejsce zwołania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki", przyjęto porządek obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Ponadto Prezes Zarządu przedstawił informację o procesie przyznania bonusu dla "Razem dla Radomki" w związku z wykonaniem kamienia milowego, informacje dotyczące projektu współpracy pn. "MultiCel", oraz wyników kontroli ZUS przeprowadzonej w LGD "Razem dla Radomki".

Na posiedzeniu rozpatrzono kandydatury nowych członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, oraz przyjęto sprawozdania nt. projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w 2018 r. w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie 16 i 17 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniach 04.02; 11.02 i 13.02.2019 w Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" trwała kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czynności kontrole zostały przeprowadzone za okres 2016; 2017 i 2018 roku.

W dniu 13.02.2019 ukazał się 95 numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki, podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie dziedzictwa kulinarnego.
Biuletyn dostępny tu:http://razemdlaradomki.pl/news-pl-539

W dniu 13.02.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy z Wójtem Gminy Jedlińsk dotyczące realizacji LSR-uprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w 2019 roku.

W dniu 13.02.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki, w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie 4Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym dofinansowanej z Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14.02.2019 "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki", w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych", dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14.02.2019 "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Produkty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kurpiów inspiracją dla Doliny Radomki", w obszarze ""Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych", dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 15.02.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka" pn. "Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki, w obszarze "Dookoła pszczół", zadanie 4Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym dofinansowanej z Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.02.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" uczestniczył w 5-leciu Zespołu Folklorystycznego Wieniawa. Podczas uroczystości wręczył w podziękowaniu za aktywną współpracę - pamiątkowy grawerton.

W dniu 22.02.2019 Pani Małgorzata Kopycka (Specjalista ds. koordynowania projektów) w Biurze LGD "Razem dla Radomki" uczestniczyła w warsztacie refleksyjnym Stowarzyszenia LGD "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu, organizowanym zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 MRiMR w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW.

W dniu 22.02.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek złożył życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej członkom organizacji harcerskich.

W dniu 25.02.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy z władzami Gminy Przytyk dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w 2019 roku.

W dniu 26.02.2019 w Wolanowie odbył się warsztat reflekcyjny LGD "Razem dla Radomki" którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej realizacji w 2018 roku.Warsztat zorganizowany został zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku "W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" i moderowany przez Prezesa LGD Cezarego AdamaNowek oraz pracownika LGD Panią Małgorzatę Kopycką. W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, członków Lokalnej Grupy Działania, członków władz LGD: Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, oraz Beneficjentów realizujących projekty.

W dniu 26.02.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie złożył dokumentację dotyczącą podpisania aneksu do umowy Nr 00006-6935-UM0720005/17.

W dniu 27.02.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Warszawie w II Kongresie Czystego Powietrza w Centrum Nauki KOPERNIK organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., i wydawcę portalu Transport-Publiczny.pl.. jako członek panelu dyskusyjnego "Czy jesteśmy gotowi na radykalną walkę o czyste powietrze"

W dniu 07.01.2019 Prezes Zarządu "Razem dla Radomki" przeprowadził w Gminie Przytyk wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszeniarozmowy dotyczącefunkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w 2019 roku.

W dniu 08.01.2019 Prezes Zarządu "Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy dotyczącewspółpracy na 2019 rok Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieniawie.

W dniu 09.01.2019 Prezes Zarządu "Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy z Wójtem Gminy Zakrzew dotycząceutworzenia Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej w ramach projektu współpracyMultiCel w Domu Ludowym w Milejowicach w gminie Zakrzew.

W dniu 11.01.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyło sprawozdania z realizacji projektów "Z WIZYTĄ NA WSCHODNIM MAZOWSZU" i "I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze"dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.01.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyło sprawozdanie z realizacji projektu "Smaki z Doliny Radomki" realizowanegow partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "RADOMKA" dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 18.01.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy dotyczące projektów grantowych i realizacji LSR-uprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w Urzędzie Gminy w Przytyku.

W dniu 18.01.2019 Prezes Zarządu"Razem dla Radomki" przeprowadził rozmowy z Wójt Gminy Wolanów dotyczące realizacji LSR-uprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w 2019 roku.

W dniu 18.01.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowekuczestniczył w Konferencji pn. 10 lat wdrażania PROW - efekty realizacji, zorganizowanej przez LGD "Puszcza Kozienicka". Konferencja odbyła się w miejscowości Garbatka Zbyczyn.

W dniu 21.01.2019 "Razem dla Radomki" złożyła ofertę na realizację operacji pn. "Etno. Radomskie - Kultura na małych podwórkach", w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" zadanie nr 6 - To także nasze dziedzictwo, dofinansowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.01.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowekprzebywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących terminu realizacji projektów grantowych realizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

W dniu 24.01.2019 pracownicy Biura LGD Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wypełniania wniosku o wybór operacji w ramach konkursu 3/2019 dla Partnerów KSOW zorganizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Warszawie.

W dniu 25.01.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD które przeprowadził Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek. Podczas posiedzenia przyjęto m.in. sprawozdanie merytoryczne za IV kwartał 2018 roku, plan zadań podjętych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w I kwartale 2019 roku, ustalono terminy i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 przez Stowarzyszenie o nazwie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania, dla działania:

  • Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+,
  • Projekt grantowy: Rozwój społeczeństwa i aktywizacja grup defaworyzowanych,
  • Inkubator przetwórstwa lokalnego,

przyjęto sprawozdania nt. projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w 2018 r. w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie 16 i 17 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 27.01.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w zebraniu sołeckim w Domu Ludowym w Milejowicach w gminie Zakrzew.

W dniu 30.01.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyła sprawozdanie z realizacji projektu "Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki" dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 30.01.2019 LGD "Razem dla Radomki" złożyła sprawozdanie z realizacji projektu "Produkty tradycyjne i lokalne na Zakrzewskiej Ziemi" realizowanegow partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "RADOMKA" dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 31.01.2019 Prezes LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Adam Nowek w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisał aneks do umowy Nr 00022-6933-UM0710013/16, z dnia 17.05.2016r.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.