Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13354057


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał


Rok 2020 - I kwartał

W dniu 05.03.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku odbyło się bezpłatne szkolenie z podstaw prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej, w tym w kołach gospodyń wiejskich oraz z zakresu informacji o dofinansowaniach dla ngo. Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" wspólnie z Wójtem Gminy Jedlińsk - Kamilem Dziewierzem. Podczas spotkania przekazane zostały także informacje o aktualnie trwających konkursach dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej"

W dniu 10.03.2020 LGD "Razem dla Radomki" ogłosiła konkurs Efektywny Młody Przedsiębiorca mający na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. Cel konkursu to propagowanie postaw przedsiębiorczych na obszarze LGD "Razem dla Radomki" oraz wyłonienie i popularyzacja aktywnie działających młodych przedsiębiorców na terenie LGD. Efekt konkursu to wyłonienie i nagrodzenie min. 6 przedsiębiorców. Konkurs ogłoszony został w ramach projektu współpracy pn. "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W dniu 10.03.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek uczestniczył w Kozienicach w spotkaniu z partnerami projektu LGD Puszcza Kozienicka, oraz LGD Dziedzictwo i Rozwój dotyczących projektu współpracy realizowanego w ramach poddziałania 19.3 pn. Południowe Mazowsze Marką Turystyczną.

W dniu 11.03.2020 w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki". Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą aktualizacji LSR-u, harmonogramu naborów, aktualizacji procedury grantowej oraz przyjął przyjęcia "Raportu z monitoringu LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki".

W dniu 16.03.2020 Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektu grantowego: "Start-upy na inicjatywy lokalne" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 02/2020 wyznaczono na okres od dnia 16.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. do godz. 15.00. Limit środków w naborze wyniósł 100 000,00 zł.

W dniu 16.03.2020 w Urzędzie Gminy w Wieniawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania grantowe LGD Razem dla Radomki pn. Rozwój Społeczeństwa Lokalnego. 113 tysięcy złotych Stowarzyszenie LGD "Razem dla Radomki" przekazało dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury - na 13 projektów z zakresu edukacji kulturowej, animacji społecznej, organizacji wydarzeń i warsztatów kulturalnych, sportowych czy związanych z wydaniem publikacji, przygotowaniem miejsc wypoczynku i aktywności społecznej które będą realizowane na terenie gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew.

W dniu 24.03.2020 w Biurze LGD w Janiszewie odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki". Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z informacją dodatkową za 2019 rok, oraz zaakceptował aktualizację zestawienia rzeczowo-finansowego dla projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" i zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla II etapu realizacji projektu.

W dniu 27.03.2020 odbyło się Posiedzenie Rady LGD "Razem dla Radomki" dot. rozpatrzenia protestu wniesionego w dniu 13.03.2020 przez Wnioskodawcę, dot. oceny wniosku złożonego w dniu 11.02.2020 (nr wniosku 06/01/2020/PD) dla naboru wniosków w ramach konkursu 01/2020 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

W dniu 27.03.2020 na stronach LGD "Razem dla Radomki" opracowało autorski poradnik który został opublikowany na stronie internetowej pn. "Poradnik dla Wnioskodawców projektu grantowego LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiliśmy podstawowe informacje związane z naborem wniosków prowadzonym w ramach projektu grantowego pt. "Start-upy na inicjatywy lokalne". W poradniku zamieszczone zostały informacje m.in. na temat zakresu wsparcia, informacje o kosztach kwalifikowanych, o załącznikach (czyli niezbędnych dokumentach które należy załączyć do wniosku. Poradnik w wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl

W dniu 31.03.2020 Pan Cezary Nowek Prezes LGD "Razem dla Radomki" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie oraz Urzędzie Gminy w Przytyku zorganizował spotkanie konsultacyjne Wójtami gmin dotyczące spraw bieżących LGD Razem dla Radomki, w zakresie ustalania działań na rok 2020, w tym w sprawie realizacji i wsparcia dla Grantobiorców projektów grantowych. (m.in. udzielenia pożyczek na wkład własny do projektu).

W dniu 04.02.2020 w programie Agrobiznes emitowanym na antenie TVP ukazał się wywiad z Prezesem LGD "Razem dla Radomki" - Cezarym Nowek, członkiem stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn - Panią Małgorzatą Hadas oraz z Wójtem gminy Wieniawa - Krzysztofem Sobczakiem. W programie zaprezentowano działania "Razem dla Radomki" oraz miejscowość Pogroszyn jako jeden z przykładów efektywnego wdrażania podejścia Leader na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Program dostępny jest pod adresem http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/leader-wsrod-liderow/46495417

W dniu 05.02.2020 w Domu Ludowym w Mielejowicach, ul. Pogodna 5/1 (gm. Zakrzew) LGD zorganizowało bezpłatne spotkanie szkoleniowe w związku z realizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Omówione zostały również podstawowe informacje i wytyczne dotyczące ogłoszonego konkursu. Spotkanie szkoleniowe przeprowadził pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 13.02.2020 Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 01/2020 wyznaczono się na okres od dnia 27.01.2020 r. do dnia 13.02.2020 r. do godz. 15.00. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 25 wniosków.

W dniu 20.02.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Polskiej Sieci LGD, w której pełni funkcję wiceprezesa. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

W dniu 21.02.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek uczestniczył w Warszawie w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa nt. LEADER sprawy bieżące i prace nad Planem WPR na lata 2021-2027.

W dniu 21.02.2020 Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD "Razem dla Radomki" uczestniczyli w Garbatce Zbyczyn w Konferencji podsumowującej projekt współpracy MultiCel realizowany w ramach poddziałania 19.3 w partnerstwie z LGD "Puszcza Kozienicka", LGD "Dziedzictwo i Rozwój", oraz LGD "Korona Północnego Krakowa".

W dniu 24.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało pierwszą część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Podczas spotkania uczestnicy mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej"

W dniu 25.04.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek uczestniczył w Warszawie w XVIII posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 25.04.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki"/Koordynator Mazowieckiej Sieci LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w Jachrance w jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Zegrzyński". Podczas którego wręczył z tej okazji na ręce Prezesa LGR "Zalew Zegrzyński" podziękowanie w imieniu Mazowieckiej Sieci LGD.

W dniu 26.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało drugą część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Podczas spotkania uczestnicy mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej"

W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach LGD zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2019 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów. Warsztaty organizowane zostały zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku "W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie Lokalnej Grupy Działania, członkowie władz LGD: Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Beneficjenci realizujących projekty.

W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach odbyło się Posiedzenie Rady LGD "Razem dla Radomki" dot. wyboru wniosków w ramach konkursu 01/2020 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Rada oceniła 25 wniosków z czego w limicie dostępnych środków w tym naborze zmieściło się 12 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

W miesiącu styczniu i lutym 2020 LGD zorganizowało cykl szkoleń komputerowych (10 spotkań) w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Zakrzew oraz gminy Przytyk. Spotkania organizowane były w miejscowości Zakrzew oraz Wrzos, dzięki uprzejmości Publicznych Szkół Podstawowych z tych miejscowości. Szkolenia przeprowadził Pan Jarosław Sowa Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej". Projekt dofinansowany jest w ramach działania 19.3. "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 09.01.2020 w Urzędzie Gminy w Przytyku odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki". Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą naborów, przyznania nagród jubileuszowych oraz aktualizacji Planu Komunikacji. Prezes LGD poinformował o zrealizowanych projektach w 2019 roku przez stowarzyszenie, oraz o zrealizowanym naborze 04/2019.

W dniu 09.01.2020 odbyło się Posiedzenie Rady LGD "Razem dla Radomki" dot. ponownej oceny wniosku 07/04/2019/RP wg kryteriów lokalnych złożonego w ramach konkursu 04/2019 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 09.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.

W dniu 11.02.2020 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD "Razem dla Radomki". Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą sprawozdania merytorycznego za 2019 rok, weryfikacji listy członków stowarzyszenia, zmian dot. wynagradzania kierownika i pracowników Biura LGD. Ponadto Prezes Zarządu przedstawił dane dot. naboru 01/2020.

W dniu 13.09.2020 r. w Domu Kultury w Przysusze Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.

W dniu 14.01.2020 w Wolanowie Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek przeprowadził konsultacje dotyczące naboru wniosków w poddziałaniu 19.2 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego z Wójtami z obszaru działania LGD.

W dniu 23.01.2020 Prezes Zarządu LGD "Razem dla Radomki" Pan Cezary Nowek podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00031-6935-UM0720035/19 na realizację projektu grantowego "Rozwój społeczeństwa lokalnego" w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 23.01.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie LGD zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez LGD konkursu pn. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Podczas spotkania przedstawione zostały rozporządzenia i wytyczne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków, dokumentacja konkursowa, zakres wsparcia, koszty kwalifikowane. Omówione zostały również karty oceny związane z realizowanymi naborami wniosków i procedura wyboru wniosków. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 21.03.2020 Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" opublikowało na swoich stronach internetowych kolejny biuletyn LGD. Tym razem poświęcony realizacji projektów zewnętrznych: Dookoła Pszczół, Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki, Ochrona Powietrza w Dolinie Radomki. Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn100/index.html

W dniu 25.01.2020 w Skrzyńsku odbyły się warsztaty nauki przyśpiewek ludowych połączone z biesiadą przy muzyce Kapeli Andrzeja Malika. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Skrzyńska" w partnerstwie z LGD Razem dla Radomki - która wsparła finansowo to wydarzenie, które zorganizowane zostało w ramach konkursu na wybór start-upów dla projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" realizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki".

W dniu 27.01.2020 Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 01/2020 wyznaczono się na okres od dnia 27.01.2020 r. do dnia 13.02.2020 r. do godz. 15.00.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.