Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446069


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerskie Mazowieckie LGD


Partnerskie Mazowieckie LGD


strona stowarzyszenia dziedzictwo i rozwoj
strona LGD Wspólny trakt
LGD Warka
strona LGD Razem dla Radomki
LGD Wszyscy Razem
LGD Natura i Kultura
Forum Powiatu Garwoli?skiego
LGD Ziemi Mi?skiej
LGD Gminy Nadpiliczne
strona LGD Zapilicze
LGD Zielone Mosty Narwi
Aktywni Razem
Badzmy Razem

Porozumienie Lokalnych Grup Dzia?ania Po?udniowego Mazowsza

9 grudnia 2011 r. Lokalne Grupy Dzia?ania z terenu po?udniowego Mazowsza d???c do budowy porozumienia organizacji dzia?aj?cych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a tak?e w trosce o efektywny rozwój obszarów wiejskich podpisa?y Deklaracj? Wspó?pracy. W?ród pierwszych o?miu sygnatariuszy umowy by?y nast?puj?ce LGD: "Razem dla Radomki", "Na Piaskowcu", "Dziedzictwo i Rozwój", "Wspólny Trakt", "Puszcza Kozienicka", "Wszyscy Razem", "Gminy Nadpiliczne", "Zapilicze".

W 2013 roku do partnerstwa przyst?pi?y LGD: "Ziemia Mi?ska", "Forum Powiatu Garwoli?skiego", "Natura i Kultura", a w 2014 roku kolejne LGD: "Zielone Mosty Narwi", "B?d?my Razem", Fundacja Aktywni Razem Lokalna Grupa Dzia?ania, Zwi?zek Stowarzysze? "Partnerstwo Zalewu Zegrzy?skiego. Obecnie Nasze Partnerstwo liczy pi?tnastu cz?onków.

Deklaracja stanowi efekt dotychczas podejmowanych dzia?a? i pozytywnej wspó?pracy pomi?dzy organizacjami, która zosta?a zawi?zana w 2009 roku. Lokalne Grupy Dzia?ania wspólnie realizowa?y inicjatywy i wydarzenia zwi?zane z promocj? turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego gmin, organizowa?y spotkania zwi?zane z pracami nad realizacj? dzia?a? Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak równie? i konferencje nt. powi?za? kooperacyjnych polskich przedsi?biorstw oraz wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych które zorganizowane zosta?y w 2011 roku. Koordynacje wspó?pracy Lokalnych Grup Dzia?ania z terenu po?udniowego Mazowsza powierzono Prezesowi LGD "Razem dla Radomki" - Cezaremu Adamowi Nowek.

Celem nawi?zanej wspó?pracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie spo?eczno?ci lokalnej, realizacja projektów wspó?pracy, rozwój lokalnej przedsi?biorczo?ci, rozwój turystyki jak równie? budowanie partnerstwa pomi?dzy organizacjami pozarz?dowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jako?ci ?ycia na wsi.

Partnerstwo ma przyczyni? si? do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu pe?ni mo?liwo?ci, zainteresowa?, wiedzy i pasji mieszka?ców obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego oraz szans wynikaj?cych ze wspó?pracy lokalnych ?rodowisk obszaru partnerskiego dzia?ania.


INICJATYWY

 1. Seminarium
  Konferencja przedstawicieli LGD Po?udniowego Mazowsza. 20.01.2011 r. - Magnuszew
  wi?cej

 2. Szkolenie:
  Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z w?asnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych - stan i perspektywy. 16 listopada 2011 r. - Radom
  wi?cej

 3. Udzia? w Mi?dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel jako wystawcy
  wi?cej

 4. Udzia? w Do?ynkach Województwa Mazowieckiego w Kozienicach

  Tegoroczne Do?ynki Województwa Mazowieckiego odby?y si? 26 sierpnia 2012 r. w Kozienicach, i zosta?y zrealizowane w ramach projektu "Powiat Kozienicki Stolic? Kultury Mazowsza 2012 roku". By?y to równie? trzecie Do?ynki Wojewódzkie w których uczestniczy?a nasza Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki", zaproszona na t? uroczysto?? przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Mazowieckiego. Organizatorami Do?ynek byli: Biskup Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, Marsza?ek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek Koz?owski, Starosta Powiatu Kozienickiego - Pan Janusz St?pór oraz Burmistrz Gminy Kozienice - Pan Tomasz ?mietanka. Patronat honorowy nad imprez? sprawowa? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Stanis?aw Kalemba.

  Mazowieckie ?wi?to Plonów to jedna z najwi?kszych imprez na Mazowszu oraz doskona?a okazja do wspólnego podzi?kowania za plony, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnej rado?ci z owoców pracy rolników oraz przedsi?biorców z naszego regionu. Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?wi?t? pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Jego Ekscelencji Ksi?dza Biskupa Henryka Tomasika, po której pochód przeszed? na Stadion Miejski w Kozienicach. Tradycj? sta?o si?, ?e ceremoniom do?ynkowym przewodnicz? Starosta i Staro?cina do?ynkowi - w tym roku byli to Aneta Szewc i Romuald Pierzcha?a. Starostowie do?ynek przekazali symboliczny chleb na r?ce Biskupa, Marsza?ka Województwa, Wojewody, Starosty Powiatu Kozienickiego i Wójtów, za? ci podzielili si? chlebem z uczestnikami imprezy do?ynkowej, przekazuj?c go jako symbol pokoju i dzi?kczynienia za plony.

  Tradycyjnie uroczysto?ciom tym, które s? uhonorowaniem ca?orocznego trudu rolników i ich rodzin towarzyszy?y ekspozycje gospodarstw agroturystycznych, firm i przedsi?biorstw, konkursy i prezentacje twórców ludowych z Mazowsza. Jednym z najwa?niejszych elementów imprezy by?a prezentacja wie?ców do?ynkowych, wykonanych z k?osów zbó?, owoców, warzyw i polnych kwiatów. Oprócz tradycyjnego podzi?kowania za plony i z?o?enia wie?ców do?ynkowych podczas uroczysto?ci wr?czone zosta?y odznaczenia pa?stwowe i bran?owe - stanowi?c podsumowanie rolniczych konkursów i plebiscytów. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, oprócz tradycyjnych uroczysto?ci mogli?my pos?ugach dobrej muzyki i zobaczy? na ?ywo wyst?py lokalnych kapel, kabaretu Limo oraz zespo?u Sumbutastic. Publiczno?? oczarowa? wyst?p Zespo?u Pie?ni i Ta?ca "Mazowsze", które za?piewa?o najbardziej znane ludowe piosenki, jednak najwi?kszy zachwyt budzi?y ta?ce, których choreografia by?a przygotowana perfekcyjnie.

  Liczne grono osób odwiedzi?o te? stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki", na którym zaprezentowali?my materia?y promocyjne i informacyjne, publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gad?ety i ulotki promuj?ce wypoczynek w Dolinie Radomki oraz us?ugi firm z bran?y turystycznej. Dodatkow? atrakcj? naszego stoiska by? pokaz rze?biarstwa w wykonaniu Barbary i Zdzis?awa Ba?towskiego - rze?biarza ludowego z Przysuchy, wspó?pracuj?cego z naszym Stowarzyszeniem. Odwiedzaj?cy mogli spróbowa? pocz?stunku zwi?zanego z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru - wyrobów zwi?zanych "Papryk? Przytyck? (m.in. d?em z papryki), tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn, czy naturalnie m?tnego soku - Smaczek z Doliny Radomki przygotowanego przez Gospodarstwo Rolne Pa?stwa Ba?kiewicz.

  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki -Twórca Ludowy Zdzis?aw Ba?towski
  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki - Degustacja Soków- Smaczu? z Doliny Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe
  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wyst?p Zespo?u Pie?ni i Ta?ca Mazowsze
 5. Udzia? w Mi?dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2013 w charakterze wystawców: Udzia? w Targach
  wi?cej


Pobierz

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka