Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446116


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wniosków


Zobacz harmonogram naborów wniosków


Lista rankingowa wniosków z?o?onych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o zako?czeniu post?powania przez Rad? Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wp?yn??y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich O? 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e projekty".

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 16 wrze?nia r. do 30 wrze?nia 2014 r. w ramach dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e Projekty".

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Ostatni nabór wniosków dla przedsi?biorców, rolników, samorz?dów, organizacji pozarz?dowych LGD "Razem dla Radomki. Termin sk?adania wniosków mija 30 wrze?nia 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:


Wnioski nale?y sk?ada? w:
Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 16.09.2014 r. do 30.09.2014 r. do godziny 10.00. Informacje nt. dzia?a? jak równie? formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pne s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane s? m.in. do osób, które chc? rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?, dla przedsi?biorców, rolników, samorz?dów, organizacji pozarz?dowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedli?sk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Og?oszenie o naborze wniosków w zakresie dzia?ania Ma?e Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 • Dzia?ania: Ma?e Projekty (limit ?rodków wynosi 388 174,18 z? )

Wnioski nale?y sk?ada? w: Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 24.03.2014 r. do 07.04.2014 r. do godziny 14.00. Informacje nt. dzia?a? jak równie? formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pne s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD. Wnioski sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia). Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji. Do wniosku nale?y do??cz dwie p?yty CD z wersj? elektroniczn? wniosku.

Pracownicy Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" zapewni? bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat 1

Lista rankingowa wniosków z?o?onych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie dzia?a?: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw; Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej oraz Ma?e projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o zako?czeniu post?powania przez Rad? Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wp?yn??y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich O? 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e projekty".

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e Projekty".

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.

Informujemy o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem LGD "Razem dla Radomki"wniosków w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?a?:

 • Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej (limit dost?pnych ?rodków: 378 000,00 z?);
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw (limit dost?pnych ?rodków: 503 118,00 z?)
 • Ma?e projekty (limit dost?pnych ?rodków: 101 556,84 z?)
 • Odnowa i rozwój wsi (limit dost?pnych ?rodków: 442 751,88 z?)

I. Termin sk?adania wniosków na ww. dzia?ania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce sk?adania wniosków: Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek. O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia). Do wniosku nale?y do??czy? p?yt? CD z wersj? elektroniczn? wniosku (dwie p?yty CD w przypadku wniosku sk?adanego w ramach dzia?ania tzw. "Ma?e projekty").

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. dzia?a? wraz z instrukcj? wype?niania znajduj? si? na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyj?te do ww. dzia?a? znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi spe?ni? operacja, aby zosta?a wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska? w ocenie minimaln? liczb? punktów w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi" lub "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" lub "Ma?e projekty" - 8 pkt lub w ramach dzia?ania "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów dost?pny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezp?atne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegó?owe informacje udzielane s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje, i? w dniu 18.06.2013r. odby?o si? posiedzenie Rady LGD dotycz?ce rozpatrzenia odwo?a? od decyzji Rady z dnia 28.05.2013r. w sprawie oceny wniosków z?o?onych w odpowiedzi na konkurs nr VIII/PROW/2013. Do biura LGD wp?yn??y 3 wnioski odwo?awcze, które by?y przedmiotem obrad.

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? wniosków z?o?onych w ramach dzia?ania "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci pozarolniczej" ponownie ocenionych przez Rad? LGD:

lista rankingowa wniosków (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Komunikat 2

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH W ODPOWIEDZI NA KONKURS NR VIII PROW 2013R W RAMACH DZIA?ANIA:


Poprzednie Nabory:

Zarz?d Województwa Mazowieckiego informuje o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem Lokalnej Grupy Dzia?ania - "Razem dla Radomki" wniosków w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?a?:

 • "Odnowa i rozwój wsi", limitem dost?pnych ?rodków w konkursie: 1 354 014,10 z?.
 • "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci pozarolniczej" z limitem dost?pnych ?rodków w konkursie: 224 050,00 z?.
 • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" z limitem dost?pnych ?rodków w konkursie: 321 451,00 z?.
 • "Ma?e projekty" z limitem dost?pnych ?rodków w konkursie: 221 575,44 z?. Nabór tematyczny: Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk?"

Termin sk?adania wniosków na ww. dzia?a?:

Wyznacza si? termin sk?adania wniosków od dnia 22.04.2013 r. do dnia 17.05.2013 r. do godz. 16.00.

I. Miejsce sk?adania wniosków:

Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. -

pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek. O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do Biura Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki".

Wnioski nadsy?ane poczt?, faksem lub drog? elektroniczn? nie b?d? uwzgl?dniane. Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

II. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. dzia?anie wraz z instrukcj? wype?niania

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pne s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

III. Lokalne kryteria przyj?te do ww. dzia?a?

Lokalne kryteria przyj?te dla dzia?a? tzw. "Ma?e projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci pozarolniczej", znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl w zak?adce Nabory wniosków: Materia?y do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria, na podstawie których ocenia si? uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zosta?y zamieszczone na karcie oceny zgodno?ci operacji z Lokalna Strategi? Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodno?ci operacji z celem/celami ogólnymi, szczegó?owymi i przedsi?wzi?ciami. Uzasadnienia zgodno?ci s? przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spe?ni? operacja, aby zosta?a wybrana do finansowania przez LGD

1.Operacja dot. dzia?ania "Ma?e projekty" musi by? zgodna z Lokaln? Strategi? Rozwoju, czyli spe?ni? ??cznie trzy warunki:

 • wpisywa? si? w cel ogólny zwi?zane z tematem rozpisanego konkursu: Podniesienie atrakcyjno?ci turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych.
 • wpisywa? si? w cel szczegó?owy zwi?zane z tematem rozpisanego konkursu: Rozwój turystyki aktywnej w regionie
 • wpisywa? si? w przedsi?wzi?cie zwi?zane z tematem rozpisanego konkursu: Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk?"

2. Operacje dot. dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci pozarolniczej" powinna przyczyni? si? do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach niego do jednego celu szczegó?owego LSR. Operacja powinna by? zgodna z co najmniej jednym przedsi?wzi?ciem.

Dodatkowo operacje winny uzyska? w ocenie minimaln? liczb? punktów:

 • W ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi" - pkt. 8
 • W ramach dzia?ania "Ma?e projekty" - pkt. 8
 • W ramach dzia?ania: "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej" - pkt. 7
 • W ramach dzia?ania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" - pkt. 8

VI.Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD

Wnioski sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia).

Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji.

Do wniosku nale?y do??czy? p?yt? CD z wersj? elektroniczn? wniosku (dwie p?yty CD w przypadku wniosku sk?adanego w ramach dzia?ania tzw. "Ma?e projekty").

Wykaz za??czników zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezp?atne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegó?owe informacje udzielane s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat

Zmiana rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó?owych warunków oraz wyp?aty pomocy finansowej w ramach dzia?ania

"Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, ?e w dniu 16 stycznia 2013 r. zosta?o opublikowane rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej w ramach dzia?ania "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporz?dzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

Nowe rozporz?dzenie wprowadza zmiany wysoko?ci limitów pomocy dot. "Wdra?ania lokalnych strategii rozwoju", które obowi?zywa? b?d? od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uleg?a kwota limitu ?rodków z których mo?e skorzysta? Beneficjent - z kwoty 100 000,00 z? na 200 000,00z?, oraz zwi?kszona zosta?a wysoko?? przyznanej pomocy na realizacj? jednego ma?ego projektu do kwoty nie wy?szej ni? 50 ty?. z?otych.

Rozporz?dzenie dost?pne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)


Lista rankingowa wniosków z?o?onych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie dzia?a?: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw, Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej oraz Ma?e projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o zako?czeniu post?powania przez Rad? Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wp?yn??y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich O? 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e projekty".

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 22 pa?dziernika 2012 r. do 9 listopada 2012 r. w ramach dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e Projekty".

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":

Lista rankingowa wniosków z?o?onych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie dzia?a?: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw, Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej oraz Ma?e projekty.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o zako?czeniu post?powania przez Rad? Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wp?yn??y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich O? 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e projekty".

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 30 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w ramach dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e Projekty".

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":

Poprzednie nabory

30.03.2012 r. - 27.04.2012 r.

Aktualne nabory w zakresie dzia?a?: Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw, Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Ma?e Projekty. Termin 30.03.2012 r. - 27.04.2012 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

Wnioski nale?y sk?ada? w:
Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. dzia?a? jak równie? formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pny s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Og?oszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje, i? w dniu 08.06.2011r. odby?o si? posiedzenie Rady LGD dotycz?ce rozpatrzenia odwo?a? od decyzji Rady z dnia 23.05.2011r. w sprawie oceny wniosków z?o?onych w odpowiedzi na konkurs nr V/PROW/2011 przeprowadzonym w dniach 18.04. - 13.05.2011r. Do biura LGD wp?yn??y 3 wnioski odwo?awcze. Dwa z nich by?y przedmiotem obrad. Jeden z uwagi na uchybienie terminu na z?o?enie ?rodka odwo?awczego od decyzji Rady LGD pozosta? bez rozpatrzenia.

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? wniosków ponownie ocenionych przez Rad? LGD:
lista rankingowa wniosków (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Lista rankingowa wniosków zg?oszonych w ramach dzia?a?: Odnowa i rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw, Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej.
pobierz (rozmiar 72 KB, format: doc)

od 18 kwietnia do 13 maja 2011 r.

Informujemy o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 - Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Wnioski nale?y sk?ada? w: Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18 kwietnia do 13 maja 2011 roku do godziny 15:00.

Informacje nt. dzia?a? jak równie? formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pny s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel./fax (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl., www.razemdlaradomki.pl.

od 01 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. - Ma?e projekty

Termin, miejsce i tryb sk?adania wniosków

Wyznacza si? termin sk?adania wniosków od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 28 marca 2011 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek.

O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dost?pny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub na stronie samorz?du województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zak?adce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektów przez LGD "Razem dla Radomki", okre?lone w LSR:

Lokalne kryteria przyj?te dla dzia?ania "Ma?e projekty" znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie których ocenia si? uzasadnienie realizacji ma?ego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zosta?y zamieszczone na karcie oceny zgodno?ci operacji z Lokalna Strategi? Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodno?ci operacji z celem/celami ogólnymi, szczegó?owymi i przedsi?wzi?ciami. Uzasadnienia zgodno?ci s? przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dost?pnych ?rodków:

Limit dost?pnych ?rodków wynosi 171549,49 z?, przy czym wysoko?? pomocy przyznanej na realizacj? jednego ma?ego projektu nie mo?e by? wy?sza ni? 25 tys. z?.

Minimalne wymagania, których spe?nienie jest niezb?dne do wyboru ma?ego projektu.

Operacja dotycz?ca realizacji "Ma?ego projektu" musi uzyska? min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodno?ci operacji z celem/celami ogólnymi, szczegó?owymi i przedsi?wzi?ciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodno?ci operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach ma?ych projektów (format: pdf, rozmiar pliku: 426 KB)
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach ma?ych projektów wersja -edytowalna (format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 413 - "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

Wnioski nale?y sk?ada? w: Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dost?pnych ?rodków wynosi:
w ramach dzia?ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" - 300.000,00 z?
w ramach dzia?ania "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej" - 175.000,00 z?

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s? formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wype?niania oraz wzory O?wiadcze? i za??czników koniecznych do z?o?enia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektów okre?lone s? w LSR i znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 413 - "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

Wnioski nale?y sk?ada? w:
Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dost?pnych ?rodków wynosi 205.000,00 z?.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s? formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wype?niania oraz wzory O?wiadcze? i za??czników koniecznych do z?o?enia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektów okre?lone s? w LSR i znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania (LGD) "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 - Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Wnioski nale?y sk?ada? w:
Biurze Stowarzyszenia mieszcz?cym si? przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku do godz. 15:00.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone s? formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wype?niania oraz wzory O?wiadcze? i za??czników koniecznych do z?o?enia wraz z wnioskiem.

Zach?camy tak?e do zapoznania si? z dokumentem Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki", procedura stosowana przez Rad? Stowarzyszenia w ramach wyboru operacji, które uzyskaj? pomoc w ramach PROW 2007 - 2013, Kartami oceny.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka