NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10709347


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

11.05.2020 r.

Publicystyka NGO.PL - NGO w Tarczy. Zbiór rozporządzeń.

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu na portalu www.ngo.pl, który zawiera zestawienie wszystkich wprowadzonych przepisów antykryzysowych, zawierających zestawy form pomocy i ułatwień dla obywateli w tym dla organizacji pozarządowych.

Od zwolnienia z ZUS, przez dofinansowanie wynagrodzeń, do zmiany zasad zlecania zadań publicznych i przesunięcia terminów. Przepisy antykryzysowe uchwalane na raty, wciąż dopracowywane, lokowane w różnych aktach prawnych, nie są łatwe do zebrania i przeanalizowania. Jeszcze bardziej skomplikowane jest wyłuskanie z nich artykułów, które mają znaczenie dla organizacji pozarządowych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie, które ułatwi nawigowanie w zbiorze regulacji istotnych dla organizacji pozarządowych działających w warunkach pandemii.

Zwolnenia ze składek, dofinansowania, pożyczki

Zwolnienie ZUS

To chyba najprostszy do wykorzystania rodzaj wsparcia w trudnych czasach dla organizacji pozarządowych. Zwolnienie przysługuje "płatnikowi" nie jest więc istotna forma prawna, czy jest to fundacja, czy stowarzyszenie, ważne jest tylko czy jesteśmy płatnikiem, a więc zgłaszamy do ZUS ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy trzech miesięcy (marzec-maj). W zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia organizacjom przysługuje 100% lub 50% zwolnienie ze składek.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych: Organizacje pozarządowe w Tarczy. Zwolnienie 50% z ZUS oraz Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia ZUS

Dofinansowanie wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie przysługiwać wszystkim NGO-som, które korzystają z płatnych pracowników lub współpracowników (w ramach umów o pracę i umów cywilno-prawnych). Dofinansowania przyznają najczęściej starostowie (często tę formę pomocy realizują w praktyce urzędy pracy). Trzeba pamiętać, że są trzy źródła wsparcia (trzy artykuły w przepisach antykryzysowych): jedno specjalne dla organizacji pozarządowych, drugie dla przedsiębiorców (czyli również dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą) oraz trzecie dla przedsiębiorców w szerszym rozumieniu (tak więc w tym przypadku z pomocy mogą skorzystać zarówno NGO-sy z działalnością gospodarczą, jak również NGO-sy prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego).

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych, Starosta dopłaci do miejsc pracy, aby można je było utrzymać oraz MFiPR: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych

Pożyczki

Organizacje pozarządowe (jednak tylko te z działalnością gospodarczą) mogą też korzystać ze specjalnych pandemicznych pożyczek. Pożyczki/subwencje otrzymuje się na korzystnych warunkach. Można też wykorzystać je w dogodny dla organizacji sposób - nie tylko na podtrzymanie zatrudnienia czy opłacenie składek - choć oczywiście w pewnych ramach.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (PES) to oddzielna kategoria organizacji społecznych, którym poświęcono specjalne formy wsparcia. Nie każda organizacja pozarządowa może liczyć na ten rodzaj pomocy, jednak warto zapoznać się z zasadami jej przyznawania - może jesteśmy w gronie organizacji, które mogą skorzystać z antykryzysowych regulacji dedykowanych PES.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej oraz Zamówienia produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej - przeciwdziałanie skutkom koronawirusa

Konkursy, projekty, realizacja zadań publicznych

Realizacja zadań publicznych

Zadania publiczne trudno jest realizować w czasie pandemii. Niewiele z organizacji planowało na 2020 r. działania, które w 100 proc. da się zrealizować zdalnie, bez spotkań, bez pracy w siedzibach, placówkach, "w terenie" etc. NGO-sy zostały zmuszone to przedefiniowania swoich działań, nieraz do bardzo znaczących zmian. Jednak działania realizowane jako zadania publiczne dofinansowane przez samorząd czy inny podmiot administracji publicznej nie mogą być zmieniane od tak. Wprowadzono więc specjalne przepisy antykryzysowe mające uelastycznić procedury realizacji zadań publicznych. Należy jednak pamiętać, że przepisy te dają możliwość elastycznych działań - jednak w każdym przypadku, to jak zostaną zastosowane zależy od konkretnego organu - zleceniodawcy. Kontaktujmy się więc z podmiotami, które zleciły nam realizację zadań publicznych i z nimi ustalajmy zmiany w naszych działaniach.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:NGO w Tarczy. Realizacja i rozliczanie projektów w programach operacyjnych, Zlecanie zadań w Tarczy. Na co mogą liczyć NGO-sy

Konkursy

Warto szukać konkursów, które pozwalają NGO-som na realizację zadań związanych z działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu COVID-19. Są takie konkursy. W przepisach antykryzysowych jest też wskazanie, że tego typu działania mogą być dofinansowane poza otwartym konkursem. To kolejna ścieżka dla organizacji szukających środków na działania doraźne.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19 oraz Pieniądze na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Bez konkursu ofert.

Przesunięcia terminów

Sprawozdania finansowe (i nie tylko finansowe) oraz rozliczenia z urzędem skarbowym to jedne z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowych. W czasie epidemii realizacja tych obowiązków jest trudna. Część z nich wymaga spotkania (jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego), wszystkie natomiast dostępu do dokumentów, które mamy zwykle w siedzibach lub innych lokalach, a rzadko w domu czy "w chmurze". Dlatego postanowiono odroczyć terminy tych obowiązków, żeby ułatwić ich prawidłowa realizację. Pewne jest już przesunięcie terminów dotyczących sprawozdania finansowego i składania deklaracji CIT-8. Przesunięty został też termin składania sprawozdań OPP, choć w tym przypadku czekamy jeszcze na szczegóły, które przyniesie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Więcej czasu będziemy mieli też na składanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych (zobacz powyżej w odnośniku dot. realizacji zadań publicznych).

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowychoraz CIT-8. Termin przesunięty – to już pewne. Opublikowano rozporządzenie

Czynsze, 1% i inne przepisy antykryzysowe dotyczące NGO-sów

Czynsze

Tarczą wprowadzono rozwiązania m.in. dotyczące ulg w najmach lokali należących do samorządu terytorialnego jak i Skarbu Państwa. NGO-sy, które korzystają z lokali samorządowych i innych również powinny zainteresować się przepisami, dzięki którym ich opłaty mogą być mniejsze.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Tarcza a ulgi w zakresie najmu lokali oraz W Warszawie już ponad 2 tysiące wniosków o obniżenie czynszu

1% w maju

Standardowo kampanie jednoprocentowe kończyły się w kwietniu. Jednak z powodu epidemii zyskaliśmy więcej czasu na rozliczenia, a co za tym idzie, na wybór OPP. Podatnicy, którzy zwlekali z przekazaniem 1% oraz organizacje pożytku zachęcające do przekazania na ich rzecz podatku, powinny pamiętać o tej wyjątkowej opcji.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:1 procent w maju 2020 roku

Obrady i uchwały online

Epidemia to czas kiedy przebywamy w domach. Zorganizowanie posiedzenia zarządu czy nawet walnego zebrania jest możliwe technicznie dzięki internetowi, ale nie zawsze było to dopuszczalne z powodu regulacji prawnych i zapisów w statutach regulaminach organizacji (lub też braku tych zapisów). Ustawodawca postanowił ułatwić organizacjom pozarządowym prace za pomocą środków komunikacji elektronicznej i uprawomocnić ich działania w tym zakresie.

Więcej informacji dostępnych pod adresem stron internetowych:Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 1. Głosowanie w trybie obiegowym, Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 2. Posiedzenie online oraz Walne zebranie on-line. Możliwe dzięki narzędziom

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.