Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12709701


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

29.09.2020 r.

Konkurs grantowy: Z Fundacją PZU po lekcjach

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić -współpracę ze: (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np.organizacja akcji podsumowującej projekt)oraz edukację rówieśniczą.

W Konkursie mogą brać udział:

 • a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.Dz.U.z2018r. poz. 1491ze zm.),
 • b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),
 • c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1263ze zm.), które nie działają wcelu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”.
 • Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt. Kopię listu intencyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem ma obowiązek dołączyć do podpisanej umowy dotacji, jeżeli zostanie mu przyznana Dotacja.Brak załączonego listu może skutkować cofnięciem decyzji o przyznaniu Dotacji.
 • Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 16.10.2020 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stroniehttps://fundacja.pzu.pl/).
 • W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7miesięcy, w terminie od01.12.2020r.do 30.06.2021r.(„dalej Projekt”).
 • Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50000 zł.
 • Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.
 • Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
 • Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.
 • pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.