NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6343500


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wnioskw


Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi


wniosek odnowa i rozwoj wsi

KRYTERIA WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKRELONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)


Ostanie nabory wnioskw w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi"

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 mona skada wnioski wraz z zacznikami bezporednio tj. osobicie w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dostpnych rodkw:

 • Dla dziaania "Odnowa i rozwj wsi" limit dostpnych rodkw wynosi 232 463,00 z.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodnoci operacji z kryteriami okrelonymi w LSR w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" min pkt. 8

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia) + pyta CD z elektroniczn wersj wniosku.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.


Komunikat 1

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.

Informujemy o moliwoci skadania za porednictwem LGD "Razem dla Radomki"wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa:

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej (limit dostpnych rodkw: 378 000,00 z);
 • Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw (limit dostpnych rodkw: 503 118,00 z)
 • Mae projekty (limit dostpnych rodkw: 101 556,84 z)
 • Odnowa i rozwj wsi (limit dostpnych rodkw: 442 751,88 z)

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaa wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaa znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska w ocenie minimaln liczb punktw w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" lub "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" lub "Mae projekty" - 8 pkt lub w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. - 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Dziaania - "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:

 • Odnowa i rozwj wsi (limit dostpnych rodkw: 1 354 014,10 z)

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaanie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do Biura Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki". Wnioski nadsyane poczt, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane. Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku.

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaania wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronach internetowych: LGD www.razemdlaradomki.pl, Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaania znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Nabory wnioskw: Materiay do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki". Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja powinna przyczyni si do realizacji co najmniej jednego celu oglnego, a w ramach niego do jednego celu szczegowego LSR. Operacja powinna by zgodna z co najmniej jednym przedsiwziciem. Dodatkowo operacje winny uzyska w ocenie minimaln liczb punktw - 8 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl


22 padziernika 2012 r. - 9 listopada 2012 r.

TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKADANIA WNIOSKW

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 22 padziernika 2012 r. r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w:
Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

WZR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013). Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj i rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.).

BENEFICJENCI:

Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:

 • Gmina;
 • Instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego;
 • Koci lub inny zwizek wyznaniowy na operacje, w ramach ktrych s ponoszone koszty okrelone w 4 ust.1 pkt 5, 12, 15 i 16, w/w rozporzdzenia;
 • organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z pn. zm.), ktrej cele statutowe s zbiene z celami dziaania "Odnowa i rozwj wsi" objtego PROW na lata 2007 - 2013.

Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom majcym siedzib na obszarze objtym LSR LGD "Razem dla Radomki" lub realizujcym operacj na w/w obszarze.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI", OKRELONE W LSR:

Lokalne kryteria przyjte do dziaania "Odnowa i rozwj wsi"" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

WYKAZ DOKUMENTW NIEZBDNYCH DO WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

LIMIT DOSTPNYCH RODKW:

Limit dostpnych rodkw wynosi 699 584,10 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego projektu w jednej miejscowoci nie moe by wysza ni 500 000,00 tys. z. Refundacji podlega nie wicej ni 75 % kosztw kwalifikowanych projektu poniesione przez beneficjenta.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegowe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKADANIA WNIOSKW

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w:
Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

WZR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013). Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj i rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.).

BENEFICJENCI:

Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:

 • Gmina;
 • Instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego;
 • Koci lub inny zwizek wyznaniowy na operacje, w ramach ktrych s ponoszone koszty okrelone w 4 ust.1 pkt 5, 12, 15 i 16, w/w rozporzdzenia;
 • organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z pn. zm.), ktrej cele statutowe s zbiene z celami dziaania "Odnowa i rozwj wsi" objtego PROW na lata 2007 - 2013.

Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom majcym siedzib na obszarze objtym LSR LGD "Razem dla Radomki" lub realizujcym operacj na w/w obszarze.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI", OKRELONE W LSR:

Lokalne kryteria przyjte do dziaania "Odnowa i rozwj wsi"" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

WYKAZ DOKUMENTW NIEZBDNYCH DO WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

LIMIT DOSTPNYCH RODKW:

Limit dostpnych rodkw wynosi 1 339 148,00 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego projektu w jednej miejscowoci nie moe by wysza ni 500 000,00 tys. z. Refundacji podlega nie wicej ni 75 % kosztw kwalifikowanych projektu poniesione przez beneficjenta.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegowe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.