NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8119804


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Procedura naboru wnioskw grantowych


Procedura naboru wnioskw grantowych

"Razem dla Radomki"


Procedura grantowa dotyczy wyboru tzw. "projektw grantowych" tj. operacji, ktrych realizatorami s rnorodne podmioty dziaajce na obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" (LGD). Wszystkie te operacje/granty musz by projektami komplementarnymi i cznie przyczyniaj si do realizacji zaoe i wskanikw dla danego Projektu Grantowego opisanego przez LGD w LSR.

Projekty Grantowe (PG) - zakres tematyczny (wycig informacji z LSR)

 1. Aktywne spoeczestwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju spoecznoci lokalnej oraz wpywajce na aktywizacj grup defaworyzowanych .
  Warto rodkw przeznaczonych na realizacj Projektu Grantowego: 100 000,00 z.
  Maksymalna wysoko wsparcia na realizacj przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosi bdzie 15 000,00 z na jeden projekt. Maksymalna warto dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkad wasny finansowy lub warto pracy wiadczonej nieodpatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone bdzie na realizacj projektw zwizanych z aktywizacj przedstawicieli caej spoecznoci lokalnej, jak rwnie skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkole, warsztatw edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy te zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarze kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i zwizanych z aktywizacj osb zagroonych wykluczeniem spoecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiaw promocyjnych, promocj dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizacj szkole, warsztatw i wydawaniem publikacji) oraz realizacj maych inwestycji podnoszcych jako ycia mieszkacw.
  Grantobiorcy - jednostki samorzdowe, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne - ktre posiadaj siedzib na obszarze LSR lub dziaaj na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 2. Promocja i rozwj obszarw wiejskich.
  Warto rodkw przeznaczonych na realizacj Projektu Grantowego: 300 000,00 z
  Maksymalna wysoko wsparcia na realizacj przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosi bdzie 40 000,00 z na jeden projekt. Maksymalna warto dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkad wasny finansowy lub warto pracy wiadczonej nieodpatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone bdzie na realizacj projektw zwizanych z promocj produktw tradycyjnych i regionalnych (m.in. organizacj wydarze, przygotowaniem publikacji, konkursw, warsztatw oraz innych inicjatyw); rozwojem i budow maej infrastruktury historyczno-kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej (m.in. budowa obiektw rekreacyjnych, sportowych, adaptacja miejsc zieleni, tworzeniem instalacji multimedialnych, cieek rowerowych, rekreacyjnych, zagospodarowaniem przestrzeni i tworzeniem miejsc integracji spoecznej i miejsc podnoszcych standard turystyczny i kulturowy, budow obiektw maej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej), promocj gmin (wydawanie publikacji, tworzenie map, stron internetowych oraz innych multimediw, questing oraz organizacja wydarze promocyjno - historycznych-kulturowych).
  Grantobiorcy - jednostki samorzdowe, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne - ktre posiadaj siedzib na obszarze LSR lub dziaaj na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 3. Rozwj spoeczestwa lokalnego i aktywizacja grup defaworyzowanych. Warto rodkw przeznaczonych na realizacj Projektu Grantowego: 100 000,00 z.
  Maksymalna wysoko wsparcia na realizacj przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosi bdzie 15 000,00 z na jeden projekt. Maksymalna warto dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkad wasny finansowy lub warto pracy wiadczonej nieodpatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone bdzie na realizacj projektw zwizanych z aktywizacj przedstawicieli caej spoecznoci lokalnej, jak rwnie skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkole, warsztatw edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy te zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarze kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i zwizanych z aktywizacj osb zagroonych wykluczeniem spoecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiaw promocyjnych, promocj dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizacj szkole, warsztatw i wydawaniem publikacji) oraz realizacj maych inwestycji podnoszcych jako ycia mieszkacw.
  Grantobiorcy - jednostki samorzdowe, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe, grupy nieformalne, osoby prywatne - ktre posiadaj siedzib na obszarze LSR lub dziaaj na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 4. Start-upy na inicjatywy lokalne.
  Warto rodkw przeznaczonych na realizacj Projektu Grantowego: 100 000,00 z.
  Maksymalna wysoko wsparcia na realizacj przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosi bdzie 8 000,00 z na jeden projekt. Maksymalna warto dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkad wasny finansowy lub warto pracy wiadczonej nieodpatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone bdzie na realizacj maych inicjatyw zgaszanych na rzecz rozwoju spoecznoci lokalnych obszaru LSR, ktr bdziemy mogli osign poprzez organizacj szkole, warsztatw z zakresu edukacji, kultury, artystycznych, sportowych i multimedialnych; poprzez inicjowanie dziaa na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego; wydawnictwa promocyjne; rozwj rekreacji i sportu, inicjowanie wydarze artystycznych, realizacji maych inwestycji podnoszcych jako ycia mieszkacw. W zadaniu dodatkowo wyrniane bd inicjatywy skierowane do grup defaworyzowanych, uwzgldniajcych ich aktywizacj i rozwj.
  Grantobiorcy - jednostki samorzdowe, instytucje kultury, organizacje pozarzdowe, grupy nieformalne, osby prywatne - ktre posiadaj siedzib na obszarze LSR lub dziaaj na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach dziaania "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" - w zakresie wsparcia projektw grantowych LGD "Razem dla Radomki"


sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.