Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446137


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Najcz??ciej zadawane pytania


Ma?e projekty

Najcz??ciej zadawane pytania


 1. Czy beneficjentem ma?ych projektów mo?e by? szko?a lub przedszkole, dla których organizatorem jest jednostka samorz?du terytorialnego? Czy beneficjentami ma?ych projektów mo?e by? szko?a niepubliczna lub publiczna (samorz?dowa)?
  Beneficjentem tzw. ma?ych projektów mo?e by? szko?a, która posiada osobowo?? albo zdolno?? prawn?. Szko?y publiczne maj? ograniczony dost?p do pomocy z uwagi na to, ?e dzia?aj? jako jednostki organizacyjne gminy, którym ustawy nie nadaj? ani osobowo?ci ani zdolno?ci prawnej. W znacznie lepszej sytuacji znajduj? si? szko?y niepubliczne, które cz?sto dzia?aj? w formie stowarzysze? zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S?dowym (KRS), co za tym idzie posiadaj? osobowo?? prawn?. Szko?y niepubliczne zatem mog? by? beneficjentem ma?ych projektów.

 2. Jakie podmioty nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej mog? by? beneficjentami "ma?ych projektów"? Czy mog? by? to np. so?ectwa, kluby sportowe, ko?a gospody? wiejskich itp.? Je?li tak, czy nieposiadaj?ce numerów NIP i REGON mog? otrzyma? numer identyfikacyjny producenta, a do obs?ugi dofinansowania mog? wskaza? rachunek bankowy innego podmiotu?
  Ko?a gospody? wiejskich nie mog? ubiega? si? o pomoc w ramach przedmiotowego dzia?ania, je?li nie dzia?aj? w formie stowarzyszenia rejestrowego. uprawnienie takie b?d? mia?y natomiast kó?ka rolnicze, w ramach których ko?a gospody? wiejskich prowadz? swoj? dzia?alno??. so?ectwa równie? nie mog? ubiega? si? o pomoc w ramach przedmiotowego dzia?ania. Agencja przyjmuje procedury konieczne do zapewnienia, ?e p?atno?ci b?d? dokonywane wy??cznie na rachunek bankowy nale??cy do wnioskodawcy, b?d? do jego cesjonariusza.

 3. W jaki sposób so?ectwo jako jednostka pomocnicza gminy mo?e ubiega? si? o pomoc przyznawan? w ramach PROW? Czy so?ectwo mo?e by? projektodawc? a wnioskodawc? samorz?d gminy, który równie? zapewnia wk?ad w?asny do projektu?
  Jedyna mo?liwo?? skorzystania z pomocy w ramach ma?ych projektów jest taka, i? so?tys lub poszczególni cz?onkowie rady so?eckiej mog? ubiega? si? o pomoc samodzielnie jako osoby fizyczne. Nie ma natomiast mo?liwo?ci wnioskowania przez so?ectwo o pomoc poprzez inne podmioty. So?ectwo jako jednostka nieposiadaj?ca zdolno?ci prawnej i zdolno?ci do czynno?ci prawnych, nie mo?e w obrocie prawnym wyst?powa? jako samodzielny podmiot mog?cy dzia?a? we w?asnym imieniu i na w?asny rachunek.

 4. Czy w ramach odnowienia lub oznakowania budowli lub obiektów ma?ej architektury wpisanych do rejestru zabytków mo?liwe jest zaliczenie jako koszty kwalifikowane wykonanie nast?puj?cych dzia?a?: wykonanie tablic informacyjnych prezentuj?cych opis, charakterystyk? obiektów zabytkowych?
  Tak.

 5. Czy w ramach ma?ych projektów mo?na zrealizowa? projekt, obejmuj?cy zakresem organizacj? konkursu fotograficznego oraz zakup nagród dla uczestników konkursu (pendrive, karty pami?ci, aparaty fotograficzne)?
  Konkurs fotograficzny mo?e zosta? uznany za wydarzenie o charakterze promocyjnym/kulturalnym. W takim przypadku koszt zakupu upominków lub nagród b?dzie kosztem kwalifikowalnym, ale jedynie do wysoko?ci 5% pozosta?ych kosztów podlegaj?cych refundacji w ramach ma?ego projektu.

 6. Czy je?eli projekt sk?ada centrum kultury b?d?ce jednostk? pomocnicz? gminy posiadaj?c? swój statut, regon, NIP, to wykorzystuje cz??? limitu ?rodków, tzn. 100 ty?. przypadaj?ce na gmin?, czy limit ten stosuje si? roz??cznie, czy jednostka kultury traktowana jest jako odr?bny beneficjent?
  Instytucja kultury, b?d?ca jednostk? organizacyjn? gminy, je?eli dzia?a na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej, z chwil? wpisania do rejestru nabywa osobowo?? prawn? i mo?e samodzielnie wnioskowa? o przyznanie pomocy bez naruszenia limitu pomocy gminy. W przypadku innych jednostek, które nie posiadaj? osobowo?ci prawnej ani zdolno?ci prawnej, o pomoc musi wnioskowa? organizator, czyli gmina i pomoc wyp?acona na t? operacj? pomniejsza wspomniany limit.

 7. Jaka jest minimalna warto?? dofinansowania ma?ego projektu?
  Nie ma ustalonej minimalnej warto?ci pomocy na ma?e projekty. Okre?lono jedynie minimaln? i maksymaln? ca?kowit? warto?? projektu tj. 4,5 tys. Ponadto dofinansowanie ze ?rodków osi 4 Leader mo?e si?gn?? maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie wi?cej ni? 25 ty?. z?.

 8. W jaki sposób organizacja nie maj?ca siedziby na terenie LGD, a prowadz?ca dzia?alno?? na tym terenie ma to udokumentowa?, aby móc stara? si? o dotacj? w danej LGD?
  Dokumentami po?wiadczaj?cymi prowadzenie dzia?alno?ci przez organizacj? na obszarze wdra?ania danej LGD jest odpis z KRS (wpis do rejestru przedsi?biorców w Krajowym Rejestrze S?dowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar prowadzenia dzia?alno?ci).

 9. Jak d?ugo ma by? realizowany ma?y projekt?
  Ma?y projekt mo?e by? realizowany maksymalnie przez okres 2 lat.

 10. Czy dopuszcza si? sytuacj? dot. limitu 100 tys. dla beneficjenta ma?ych projektów, ?e sk?adane przez niego ma?e projekty 4x 25 tys. z?, tak naprawd? dotycz? jednego kompleksowego zadania np. zagospodarowanie centrum wsi na cele publiczne?
  Nie dopuszcza si? takiej mo?liwo?ci. Ma?e projekty nie s? operacjami blokowymi, wi?c ka?dy projekt powinien stanowi? odr?bn? ca?o?? , a nie sztucznie wydzielony etap wi?kszego projektu. Projekt takie jak zagospodarowanie centrum wsi powinny by? realizowane w ramach dzia?ania "Odnowa i rozwój wsi" zarówno w osi 3. I 4.

 11. Czy stowarzyszenie zwyk?e mog? ubiega? si? o dotacj? w ramach ma?ych projektów?
  Stowarzyszenie zwyk?e, czyli nierejestrowane, cho? nie s? wykluczone z grona beneficjentów mog? mie? trudno?ci w ubieganiu si? o przyznanie pomocy, ze wzgl?du na to, ?e: - nie maj? osobowo?ci prawnej, co uniemo?liwia im zdolno?? do czynno?ci prawnych). Paragraf 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003r. Nr 96, poz 874; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055) stanowi, ?e takie stowarzyszenie uzyskuje ?rodki na dzia?alno?? jedynie ze sk?adek cz?onkowskich i nie mo?e przyjmowa? darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a tak?e korzysta? z ofiarno?ci publicznej).

 12. Czy w ramach "Ma?ych projektów" mo?na ubiega? si? o zaliczk??
  Wnioskodawcy mog? ubiega? si? o tzw. prefinansowanie (konieczno?? uzyskania gwarancji bankowej do 110% kwoty dofinansowania projektu, z?o?onej najpó?niej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy). Jest to zaliczka na realizacj? projektu jednak?e tylko w cz??ci dotycz?cej inwestycji i wynosi do 20% dofinansowania.

Opracowanie: Arkadiusz Ostrowski, Stowarzyszenie LGD "Razem dla Radomki"
na podstawie interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (?ród?o: http://www.minrol.gov.pl/)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka