NASZE STRONY
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 
hiszpañki  
 
rosyjski  
 
ukraiñski   
ukraiñski   

centrum akrtywnosci lokalnej
zglos wydarzenie
biuletyn stowarzyszenia
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 3387895


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wnioskw


Dziaanie: Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej


wniosek odnowa i rozwoj wsi

KRYTERIA WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKRELONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)


Ostanie nabory wnioskw w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej"

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 mona skada wnioski wraz z zacznikami bezporednio tj. osobicie w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dostpnych rodkw:

  • Dla dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci pozarolniczej" limit dostpnych rodkw wynosi 67 500,00 z.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru projektw

Formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodnoci operacji z kryteriami okrelonymi w LSR w ramach dziaania: "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" min pkt. 7

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wnioski i Ekonomiczne Plany Operacji skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia) + pyta CD z elektroniczn wersj wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.


Komunikat 1

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.

Informujemy o moliwoci skadania za porednictwem LGD "Razem dla Radomki"wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa:

  • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej (limit dostpnych rodkw: 378 000,00 z);
  • Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw (limit dostpnych rodkw: 503 118,00 z)
  • Mae projekty (limit dostpnych rodkw: 101 556,84 z)
  • Odnowa i rozwj wsi (limit dostpnych rodkw: 442 751,88 z)

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaa wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaa znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska w ocenie minimaln liczb punktw w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" lub "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" lub "Mae projekty" - 8 pkt lub w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. - 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Dziaania - "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:

Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej (limit dostpnych rodkw: 224 050,00 z);

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaanie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do Biura Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki". Wnioski nadsyane poczt, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane. Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaania wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronach internetowych: LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaania znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Nabory wnioskw: Materiay do pobrania oraz w a href="http://www.razemdlaradomki.pl/lsr-pl">Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja powinna przyczyni si do realizacji co najmniej jednego celu oglnego, a w ramach niego do jednego celu szczegowego LSR. Operacja powinna by zgodna z co najmniej jednym przedsiwziciem. Dodatkowo operacje winny uzyska w ocenie minimaln liczb punktw - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


22 padziernika 2012 r. - 9 listopada 2012 r.

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 22 padziernika 2012 r. r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w:
Biurze LGD "Razem dla Radomki"
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki" okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji maego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 292 117,50 z.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: lgd@razemdlaradomki.pl.TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKADANIA WNIOSKW

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w:
Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki" okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji maego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 675 000 z.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: lgd@razemdlaradomki.pl.

szlak stefana szyllera
gmina jedlinsk
gmina przysucha
gmina przytyk
gmina wieniawa
gmina wolanw
gmina zakrzew


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

Produkty regionalne wirtualne zwiedzanie atrakcje turystyczne

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania Wsparcie przygotowawcze; dziaanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.