Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15445916


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wniosków


Dzia?anie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw


wniosek odnowa i rozwoj wsi

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKRE?LONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)


Ostanie nabory wniosków w ramach dzia?ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw"

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 mo?na sk?ada? wnioski wraz z za??cznikami bezpo?rednio tj. osobi?cie w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek.

O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dost?pnych ?rodków:

  • Dla dzia?ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" limit dost?pnych ?rodków wynosi 131 091,00 z?.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru projektów

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dost?pne s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie których ocenia si? uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zosta?y zamieszczone na karcie oceny zgodno?ci operacji z Lokalna Strategi? Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodno?ci operacji z celem/celami ogólnymi, szczegó?owymi i przedsi?wzi?ciami. Uzasadnienia zgodno?ci s? przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, których spe?nienie jest niezb?dne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodno?ci operacji z kryteriami okre?lonymi w LSR w ramach dzia?ania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" min pkt. 8

Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD

Wnioski i Ekonomiczne Plany Operacji sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia) + p?yta CD z elektroniczn? wersj? wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji.

Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji.


Komunikat 1

Lista rankingowa wniosków z?o?onych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie dzia?a?: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw; Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej oraz Ma?e projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o zako?czeniu post?powania przez Rad? Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wp?yn??y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich O? 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e projekty".

Poni?ej prezentujemy list? rankingow? naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dzia?a?: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej", "Ma?e Projekty".

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.


Informujemy o mo?liwo?ci sk?adania za po?rednictwem LGD "Razem dla Radomki"wniosków w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?a?:

  • Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej (limit dost?pnych ?rodków: 378 000,00 z?);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw (limit dost?pnych ?rodków: 503 118,00 z?)
  • Ma?e projekty (limit dost?pnych ?rodków: 101 556,84 z?)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dost?pnych ?rodków: 442 751,88 z?)

I. Termin sk?adania wniosków na ww. dzia?ania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce sk?adania wniosków: Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek. O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia). Do wniosku nale?y do??czy? p?yt? CD z wersj? elektroniczn? wniosku (dwie p?yty CD w przypadku wniosku sk?adanego w ramach dzia?ania tzw. "Ma?e projekty").

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. dzia?a? wraz z instrukcj? wype?niania znajduj? si? na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyj?te do ww. dzia?a? znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi spe?ni? operacja, aby zosta?a wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska? w ocenie minimaln? liczb? punktów w ramach dzia?ania: "Odnowa i rozwój wsi" lub "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" lub "Ma?e projekty" - 8 pkt lub w ramach dzia?ania "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów dost?pny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezp?atne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegó?owe informacje udzielane s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. - 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Dzia?ania - "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków w ramach dzia?ania 413 "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?ania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw (limit dost?pnych ?rodków: 321 451,00 z?)

I. Termin sk?adania wniosków na ww. dzia?anie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce sk?adania wniosków: Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00. Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek. O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do Biura Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki". Wnioski nadsy?ane poczt?, faksem lub drog? elektroniczn? nie b?d? uwzgl?dniane. Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski sk?adane s? w 2 egzemplarzach papierowych (2 orygina?y lub 1 orygina? i 1 kopia). Do wniosku nale?y do??czy? p?yt? CD z wersj? elektroniczn? wniosku.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. dzia?ania wraz z instrukcj? wype?niania dost?pne s? w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zak?adce Materia?y do pobrania: Materia?y do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorz?du Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyj?te do ww. dzia?ania znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl w zak?adce Nabory wniosków: Materia?y do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria, na podstawie których ocenia si? uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zosta?y zamieszczone na karcie oceny zgodno?ci operacji z Lokalna Strategi? Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodno?ci operacji z celem/celami ogólnymi, szczegó?owymi i przedsi?wzi?ciami. Uzasadnienia zgodno?ci s? przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spe?ni? operacja, aby zosta?a wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja powinna przyczyni? si? do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach niego do jednego celu szczegó?owego LSR. Operacja powinna by? zgodna z co najmniej jednym przedsi?wzi?ciem. Dodatkowo operacje winny uzyska? w ocenie minimaln? liczb? punktów" - 8 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów dost?pny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezb?dne jest do??czenie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynno?ci zwi?zanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezp?atne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegó?owe informacje udzielane s? w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


22 pa?dziernika 2012 r. - 9 listopada 2012 r.

Termin, miejsce i tryb sk?adania wniosków

Wyznacza si? termin sk?adania wniosków od dnia 22 pa?dziernika 2012 r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek.

O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dost?pny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorz?du województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zak?adce PROW 2007-2013). Przed wype?nieniem wniosku nale?y zapozna? si? z instrukcj? i i rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegó?owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej w ramach dzia?ania "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pó?. zm.).

Beneficjenci

  • osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS,
  • osoby prawne podejmuj?ce lub ju? prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, a tak?e spó?ki prawa handlowego nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej, jak równie? wspólnicy spó?ek cywilnych prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?.

W przypadku istniej?cych przedsi?biorców, wa?ne jest aby podmioty te posiada?y status mikroprzedsi?biorcy, czyli zatrudnia?y poni?ej 10 osób, a wielko?? obrotu (lub sumy bilansowej) nie przekracza?a równowarto?ci 2 mln euro.

Kryteria wyboru projektów przez LGD "Razem dla Radomki", okre?lone w LSR:

Lokalne kryteria przyj?te do dzia?ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl w zak?adce oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy

Limit dost?pnych ?rodków:

Limit dost?pnych ?rodków wynosi 155 500,00z?, przy czym ekonomiczny plan operacji (tzw. Biznes plan) stanowi?cy za??cznik do wniosku musi przewidywa? utworzenie minimum 1 miejsca pracy.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku szczegó?owe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


Termin, miejsce i tryb sk?adania wniosków

Wyznacza si? termin sk?adania wniosków od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z za??cznikami nale?y sk?ada? bezpo?rednio w
Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11
w Radomiu w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? przyjmuj?c? wniosek.

O terminie z?o?enia wniosku decyduje data wp?ywu do siedziby Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dost?pny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorz?du województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zak?adce PROW 2007-2013). Przed wype?nieniem wniosku nale?y zapozna? si? z instrukcj? i i rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegó?owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej w ramach dzia?ania "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pó?. zm.).

  • osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS,
  • osoby prawne podejmuj?ce lub ju? prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, a tak?e spó?ki prawa handlowego nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej, jak równie? wspólnicy spó?ek cywilnych prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?.

W przypadku istniej?cych przedsi?biorców, wa?ne jest aby podmioty te posiada?y status mikroprzedsi?biorcy, czyli zatrudnia?y poni?ej 10 osób, a wielko?? obrotu (lub sumy bilansowej) nie przekracza?a równowarto?ci 2 mln euro.

Kryteria wyboru projektów przez LGD "Razem dla Radomki", okre?lone w LSR:

Lokalne kryteria przyj?te do dzia?ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw" znajduj? si? na stronie www.razemdlaradomki.pl w zak?adce oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Wykaz dokumentów niezb?dnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy

Limit dost?pnych ?rodków:

Limit dost?pnych ?rodków wynosi 265 099,17 z?, przy czym ekonomiczny plan operacji (tzw. Biznes plan) stanowi?cy za??cznik do wniosku musi przewidywa? utworzenie minimum 1 miejsca pracy.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezp?atn? pomoc w przygotowaniu wniosku szczegó?owe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera? adres beneficjenta. Za prawid?owe sporz?dzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka