Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14203236


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Praca


Specjalista ds. koordynowania projektów


Rodzaj umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy


Katalog wymogów koniecznych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
 • znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.


Katalog wymogów pożądanych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.


Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki",
 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 • realizacja innych zadań określonych przez Zarząd.


Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji jest złożenie przez kandydatów kompletu dokumentów, na który składają się:

 • list motywacyjny;
 • życiorys - curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 18.08.2009r. do godz. 14.00 pod adresem: ul. Wernera 9/11, 26 - 600 Radom, w zamkniętej kopercie z napisem Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - oferta konkursowa.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami legitymującymi się ww kwalifikacjami.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka